Bentonit Dispersiyonlarına Organik Ve İnorganik Katkıların Adsorbsiyonunun Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İşçi, Sevim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kolloidal yapı özelliği gösteren bentonit su sistemlerinin reolojik özellikleri sistemin karakterizasyonu ve parçacıklar arası etkileşimleri belirlemek için önemli parametrelerdir. Küçük boyutta yüklü parçacıklardan oluşan bentonitik killer; yüksek adsorbsiyon yetenekleri nedeni ile ortama eklenen elektrolit, polimer ve yüzey aktif gibi maddelerle etkileşerek sistemin karakterisitik reolojik özelliklerini önemli ölçüde değiştirebilmektedirler. Bu değişimleri araştırmak amacıyla plastik viskozite, görünür viskozite, kayma gerilimi ve akma gerilme noktası gibi reolojik parametrelerdeki değişiklikler belirlenir. Bentonitlere ilave edilen malzemenin karakteristik özelleri sistemdeki etkileşmenin niteliğini belirler. İyonik malzemeler bentonitlerle elektrostatik, non-iyonik malzemeler ise sterik etkileşimler oluşmasına neden olur. Bu etkileşimler sistemin floküle yada defloküle yapılarda olmalarına neden olabilmektedirler. Bentonit su sistemlerine ilave edilen katyonik yüzey aktifler partiküllerin negatif geniş yüzeylerinde kısa sürede adsorblanabilmektedirler. Adsorbsiyon hızı ve izotermlerin tayini ile bu oran hesaplanabilmektedir. Polimer ilave edilen bentonit su sistemlerinde polimerin zincir uzunluğu partiküllerin büyüklüğüne göre önem kazanmakta ve sistemin kararlılığını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı; bentonit su sistemlerine belirli oranlarda ilave edilen tuz, polimer ve yüzey aktif maddelerin sistemin reolojik özellikleri üzerinde meydana getirdiği değişiklikleri araştırmaktır.
The determination of the reological properties of bentonite-water systems which displaying colloidal structure is very important parameters for the characterization and to evaluate particle-particle interactions. Bentonite clays which have small particle size and carry electrical charges, because of their high adsorption ability can change the characteristic reological properties of the system after adding electrolyte, polymer and surfactant. To research the changes of reological parameters such plastic viscosity, apparent viscosity, shear stress and yield value is determined the changing of the systems. The characteristic properties of additives material on bentonites determinate the quality of the interaction of the system. Ionic materials with bentonites cause electrostatical interactions, non-ionic materials with bentonites cause steric interactions. These interactions can cause to be flocculate or deflocculate structure of the system. The cationic surfactant that have been added in bentonite-water systems can be adsorbed on negative wide surfaces in a short time. That can be evaluate with adsorption rate and isoterms. In bentonite-water systems which in have been added polymer, the chain length of the polymer will be important depending on particles size and shape and will effect the determination of the system. The aim of this investigation is to correlate the changes induced by addition of various amounts of salt, polymer and surfactants on the reological properties of bentonite-water systems
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Bentonit, Reoloji, Adsorbsiyon, Bentonite, Rheology, Adsorption
Alıntı