İmalat Sektöründe İnovasyon, Türkiye’de İnovasyona Yönelik Engeller, Kaynaklar Ve Teşvikler

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Emeksizoğlu, Bahar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’de imalat sektöründe inovasyonun mevcut durumu incelenmiş ve inovasyona yönelik engeller, teşvikler ve kaynaklar ortaya koyulmuştur. Öncelikle, inovasyon ve inovasyon türleri ile ilgili literatürdeki çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmalar doğrultusunda Türk İmalat Sektörü’ndeki firmalara uygulanan anketler incelenmiştir. Günümüzde güncel olarak çok fazla incelenen bir konu olan inovasyona engel olabilecek parametreler, firmaların inovasyon yapabilmek için kullandıkları kaynaklar, teşvikler ve inovasyon için amaçları önem dereceleri ile araştırılmıştır. Firmaların yöneldiği kaynaklar ve kendilerine engel olabilecek parametreler literatür araştırmalarında belirtilen parametreler ile uyumlu bulunmuştur. Aynı zamanda ürün, proses pazarlama ve organizasyonel inovasyon olarak firmaların ne tür çalışmalar yapmış oldukları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak ise Türk İmalat Sektörü’nde geçmişte ve gelecekte beklendiği ve literatürde incelendiği oranda çalışma yapılmadığı gözlemlenmiştir.
In this study, innovation status of Turkish manufacturing sector is examined and obstacles, incentives and sources regarding innovation is obtained. At first, innovation and innovation types in literature are studied and regarding these studies, surveys that are implemented to Turkish Manufacturing Sector are considered and parameters regarding obstacles for innovation that is examining in today’s world mostly, the sources and incentives that companies use for innovation and their importance levels are determined. The obstacles and sources are found as compatible with literature studies. The studies of companies regarding innovation types as product, process, marketing and organizational are examined. In conclusion, it is found that there is no enough studies in Turkish Manufacturing Sector as expected.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
İmalat Sektörü, İnovasyon Türleri, Kaynaklar, Teşvikler, Engeller, Manufacturing Sector, Innovation Types, Sources, Obstacles, Incentives
Alıntı