Viskoelastik Elemanların Lineer Olmayan Dinamik Özelliklerinin Titreşim Testleri İle Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Levent, Mustafa Erdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Viskoelastik elemanların dinamik özelliklerinin – dinamik direngenlik ve kayıp faktörü - belirlenmesine yönelik olarak çok iyi kurgulanmış deneysel ölçüm prosedürleri bulunmaktadır. Bununla beraber, bu ölçüm prosedürlerinin uygulanması için pahalı sensörler ve kontrol mekanizmaları ile donatılmış hidrolik tahrik ediciler veya elektrodinamik sarsıcılar gibi pahalı test cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, viskoelastik elemanların dinamik özeliklerinin yukarıda bahsedilen pahalı ölçüm cihazlarına gerek duyulmadan test edilebileceği iki deneysel ölçüm prosedürü anlatılmaktadır. Her iki ölçüm prosedürü de, bir ya da birden çok viskoelastik elemanın rijit bir kütle ile yüklenerek tek serbestlik dereceli sistemin oluşturulmasına dayanmaktadır. Ölçümlerde viskoelastik eleman olarak kompresör takozunun özel bir hali kullanılmıştır. Önerilen yöntemlerle elde edilen sonuçlar, yukarıda bahsedilen pahalı ölçüm ekipmanları kullanılarak ISO 10846-2 standardınca tanımlanan Direkt Yöntemine göre karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, önerilen iki metotla bulunan sonuçların pek çok uygulamada kullanılabileceği görülmüştür.
There are well-established experimental procedures for the determination of the dynamic properties – dynamic stiffness and loss factor - of viscoelastic components in general. However, these procedures mostly require expensive testing equipments including hydraulic testing machines equipped with various controllers and sensors. This study presents two methods for the determination of dynamic properties of vibration isolators without the need for dedicated hardware. Both methods proposed here are based on loading one or more isolators using a rigid mass, in effect, creating a single degree of freedom system. The measurement methods presented in this study are demonstrated using a specific type of compressor grommets. Results obtained from proposed two methods are validated against independent measurements acquired using special purpose hardware convenient for Direct Method defined by ISO 10846-2 standard. In conclusion, it is found that the results obtained by using two proposed methods can be acceptable for many purposes.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Viskoelastik Malzeme, Sönüm, Dinamik Direngenlik, Kayıp Faktörü, Titreşim Yalıtımı, Viscoelastic Material, Damping, Dynamic Stiffness, Loss Factor, Vibration Isolation
Alıntı