Rekabetçi Önceliklerin İmalat Stratejisine Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Korkmaz, Çiğdem Suna
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, işletmelerin ağırlık verdikleri rekabetçi öncelikleri ve imalat stratejisini oluşturacak uygulamaları; hangi önceliklerin hangi imalat uygulamalarına yön verdiğini tespit etmek amacıyla düzenlenen anket formunun istatistiksel analizi SPSS tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Türk imalat sanayinin yapısına ilişkin yapılacak genellemeleri genişletmek için elde edilen veriler işletmelerin demografik özellikleri doğrultusunda açıklanmaya çalışılmış; rekabetçi öncelikler bazında sektörel karşılaştırma yapabilmek için imalat beceri indeksi hesaplanmış ve sektörlerin imalat seviyelerinin reaktif ve proaktif yapı arasındaki yeri tespit edilmiştir. Araştırmanın örneklem kümesini İSO’nun belirlediği 2006 yılı en başarılı 500 işletmesi oluşturmuştur. İstatistiksel olarak anlamlı çıkan bulguların literatür ile örtüştüğü gözlenmiştir. Diğer rekabet önceliklerine kıyasla daha az uygulama alanı bulan yeni ürünleri ve süreçleri piyasaya sürme süresini kısaltmak, yabancı pazarlara girebilmek, ürün tasarım kalitesini geliştirmek, hızlı tasarım ve ürün karması değişiklikleri yapmak ve ürün özelliklerinde çeşitlilik sağlamak önceliklerinin günümüzde rekabetin kızışmasıyla imalata ilişkin kararlar üzerinde çok daha fazla etkili olmaya başladığı sonucuna ulaşılmıştır. İşletme yaşı, çalışan sayısı, satış cirosu, ihracat oranı, ürün çeşitlilğine dayalı üretim arttıkça işletmeler daha sistematik ve bilimsel uygulamalara başvurmaktadır.
In this study, a survey was implemented with the help of statistical analyses SPSS in order to identifiy competitive priorities and decisions constitute manufacturing strategies that Turkish manufacturing companies focus on and to mark which prioritis conducted to which decisions. With the aim of expanding generalizations about Turkish manufacturing industry obtained data was tried to explain in accordence with demographic characteristics of companies; manufacturing competence indexes were evaluated in competitive priorities terms to make sectoral comparisons; the manufacturing level of sectors on reactive and proactive structure were determined. Sampling group of research is the most succsesful 500 companies which was determied by Istanbul Chamber of Industry in 2006. Findings significanted statistically was inspected to be in good agreement with previous research. We drawn conclusion that fast introduction of new products and processes, design quality development, quick design and product mix changes and broad product properties have been more important priorities affecting manufacturing decisions as competition escalated. As the age of company, manpower, sales turnover, processes based on product variety increase, manufacturers prefer applications more scientific and systematic.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Rekabet, Rekabetçi öncelikler, İmalat stratejisi yapısal karar alanları, İmalat stratejisi altyapısal karar alanları, Anket, Türk imalat işletmeleri, Competitiveness, Competitive priorities, Structural decision areas of manufacturing strategy, Infrastructural decision areas of manufacturing strategy, Questionnaire, Turkish manufacturing enterprises
Alıntı