Yapıda Durabilite Ve Hasar Analizi, Alçılı Kerpiç Yapı Örneği Üzerinde İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kuşaslan, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapı malzemeleri için durabilite, malzemenin özelliklerini zamana ve tüm etkenlere karşı koruyabilirlik ve sürdürülebilirlik derecesidir. Malzemenin performansını istenen süreç boyunca sağlayabilmesi, uygun şartlar altında kullanılmasıyla mümkündür. Malzeme kullanımında en doğru kararların verilebilmesi için, malzeme özellikleri bilinmeli ve performansına etki eden ve hasar oluşturan faktörler incelenmelidir. Bu nedenle durabilite ve hasar kavramları tez kapsamında birlikte ele alınmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında, yapı malzemeleri için durabilite ve hasar kavramları araştırılmış, elde edilen bilgiler ışığında alçı katkılı kerpiç bir yapıda hasar analizi yapılmıştır. Çalışma dört ana bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, durabilite kavramının yapı malzemeleri için günümüzde kazandığı önem anlatılmak istenmiştir. Tezin ikinci bölümünde, malzemelerin durabilitelerini belirleyen özellikleri araştırılmıştır. Malzemelerin atomik yapıları incelenmiş, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve teknolojik özelliklerine değinilmiştir. Tezin üçüncü bölümünde, hasar kavramı incelenmiş olup yapı malzemelerinde hasar oluşturan etkenler araştırılmıştır. Ayrıca bu bölümde malzemelerin yapı elemanları içinde kullanılış şekillerine göre oluşan hasar türleri de incelenmiştir. Tezin dördüncü bölümünde ise önceki bölümlerden elde edilen bilgiler ışığında, alker (alçı katkılı kerpiç) malzemenin özellikleri incelenmiş, alker bir binada hasar analizi yapılmıştır.
For the building materials, durability defines resisting and sustaining properties of building materials against to the time and to all factors. Material can maintain own properties, if it is used only in suitable conditions. In order to obtain best of materials available, it is important to understand either properties of materials or factors which influence their performance and durability. Therefore durability and failure concepts should be examined together. In this study, durability and failure concepts are described for the building materials. Afterwards a building, formed with gypsum stabilized adobe is examined as a sample and failure analysis was made on the example building. The study consists of four main sections. In the introductory section, importance of durability for building materials is described. In the second section, atomic structures of materials is examined. For understanding durability, properties of materials (Physical, Chemical, Biological and Technological) are described. In the third section reasons, which causes failure on building materials is examined. Behaivours of materials in building components and failures are described. In the fourth section, properties of gypsum stabilized adobe examined. A building, formed with gypsum stabilized adobe is examined as a sample and failure analysis was made on the example building. For this examination, old knowledge, learned at the previous sections were used.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Durabilite, Hasar, Yapı malzemeleri, Kerpiç, Alçı, Durability, Damage, Building Materials, Adobe, Gypsum
Alıntı