Anilin Ve Oligoanilinlerle İletken Modifiye Ketonik Reçineler Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ateş, Esin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ketonik reçineler alfa-hidrojeni içeren ketonlar ve formaldehit gibi reaktif aldehitlerin reaksiyonundan elde edilir. En çok kullanılan ketonik reçineler siklohekzanon-formaldehit, asetofenon–formaldehit, metil etil keton-formaldehit gibi termoplastik reçinelerdir. Ticari bakımdan ilgi gören reçineler, çoğunlukla düşük molekül ağırlıklı, kolayca ufalanabilen katı termoplastiklerdir. Tek başlarına kullanılamazlar. Çoğu kez nitro selüloz, alkid reçinesi gibi diğer polimerik maddelerle karıştırılarak yüzey kaplama sanayinde kullanılır. Kullanım alanı olarak yüzey kaplamadan başka, vernik, mürekkep, tekstil, kağıt sektörleri en önemli alanlar olarak söylenebilir. Ayrıca çeşitli alanlarda ketonik reçine kullanımı ile yapışmayı artırıcı, parlaklık verici ve ışığa dayanımı artırıcı özelliklerinin gelişmesini sağlar. Son yıllarda ketonik reçinelerin polipirol ve polikarbazol ile kopolimerleri sentezlenerek çözünür ve iletken malzemeler elde edilmiştir. Bu çalışmada siklohekzanon, anilin, N,N’-difenil -1,4-fenilen daiminin formaldehitle bazik ortamda reçinesi ve siklohekzanon formaldehit reçinesi üretim esnasında ortama anilin ve 4-aminodifenil amin, N,N’-difenil -1,4-fenilen daimin, 4-vinil anilin eklenerek yeni iletken özellikli reçineler sentezlenmiştir. Ayrıca termoset reçine olan üre formaldehit reçinesi de anilin ile modifiye edilmiştir. Reçinelerin iletkenlik değerlerine 4 nokta prob yöntemi ile bakılmıştır ve 10-3 - 10-5 S/cm arasında iletkenlik değerleri bulunmuştur. Bu reçinelerin floresans özellik göstericeği de düşünülmektedir bu nedenle floresans spektrumları da ölçülerek floresans özellikleri araştırılacaktır. Reçinelerin FTIR ve NMR spektrumları, çözünürlük özellikleri, GPC kromotogramları ve DSC ölçümleri ile karakterizasyonu yapılmıştır.
Ketonic resins are prepared by reacting ketones containing alfa-hydrogen with reactive aldehydes such as formaldehyde. The most used ketonic resins are thermoplastic cyclohexanone-formaldehyde, acetophenone-formaldehyde, methyl ethyl ketone formaldehyde-formaldehyde resins. Ketonic resins have been used commercially, these resins are generally low molecular weight solid materials and they can be processed easily they are often mixed with cellulose nitrate and alkyd resins for surface coating applications. Ketonic resins are mainly used in surface coatings, varnishes, inks, textile and paper industries. Besides, ketone polymers give better adhesive properties, gloss and light stability to parent polymers. Recently, both conductive and soluble copolymers of ketonic resins with polypyrrole and polycarbazole were synthesized. In this study, during the preparation of ketonic resin in the presence of basic catalyst from ketones such as cyclohexanone and formaldehyde, aniline, oligoaniline such as 4-aminodiphenyl amine and N,N’-diphenyl-1,4-phenylene diamine were added and new conductive resins were produced. Fluoresans spectra of this resins will be investigated. FTIR, and NMR spectrum, solubilities in organic solvents, GPC and DCS of the modified resin have been determined .
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
iletken ketonik reçine, siklohekzanon formaldehit reçinesi, anilin, 4-aminodifenil amin, N, N’-difenil -1, 4-fenilen daimin, conductive ketonic resin, cyclohexanone formaldehyde resin, aniline, 4-aminodiphenyl amine, N, N’-diphenyl-1, 4-phenylene diamine
Alıntı