Globalization, Wage Shares And Income Distribution In Turkey

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Oyvat, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Küreselleşmenin çoğunlukla işgücündeki esnekliği arttırdığı, işgücünün pazarlık gücünü azalttığı ve sonuçta özellikle ticareti yapılabilen malların üretildiği sektörlerde ücret üstünde baskı kurduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, ücret paylarında bir gerilemeye ve ülke içi eşitsizlikte bir artışa yol açabilmektedir. 1980 yılı sonrasında Türkiye'de uygulanan serbestleşme politikaları küreselleşmenin Türkiye üzerindeki etkilerini ticari akımları ve sermaye akımlarını arttırarak yükseltmiştir. Böylece, serbestleşme politikaları bireysel ve fonksiyonel gelir dağılımı üzerinde de etkili olmuştur. Bu tezde, gelir eşitsizliğinin dinamikleri incelenecek ve gelir faktörlerindeki serbestleşme dönemi sonrası değişimler dikkate alınarak analiz edilecektir. Gini katsayısında 1994-2005 yılları arasında gözlemlenen değişimler ve bu değişimlerin küreselleşme ile olan ilişkisi incelenecektir. Hanehalkı gelir anketlerinden elde edilen Gini katsayısının güvenilirliği değişik veri kaynakları ile karşılaştırılarak sorgulanacak, gözlemlenen tutarsızlıkların bireysel gelir dağılımı istatistikleri üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Son olarak, artan ticari akımların imalat sanayindeki ücret paylarına olan etkisi, 1981-2001 yılları için ampirik bir analizle gösterilecektir.
Globalization is often observed to result in raising labor flexibility, lowering labor bargaining power and hence impose a downward pressure on wages especially in the sectors where tradable products are produced. This would result then in a deterioration of the wage share and raising inequality within developing countries. After the year 1980, the liberalization policies implemented in Turkey increased the impact of globalization on the Turkish economy by raising the trade and capital flows. Thus, the liberalization policies also had an impact on the individual and functional income distribution. In this paper the interactive dynamics of income inequality will be explored and analyzed by considering the changes in the structure of income sources in the post-liberalization era. The reasons behind the decline in the Gini coefficient between 1994-2005 will be analysed and its relationship with the globalization will be examined. The reliability of the Gini coefficient that comes from household income surveys will be questioned by using different data sources and the effects of inconsistencies on individual income distribution statistics will also be discussed. Finally, the negative impact of increasing trade flows on the wage shares in the manufacturing industry will be shown for the years 1981-2001, by an empirical analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2008
Anahtar kelimeler
Ekonomi, Gelir dağılımı, Küreselleşme, Türk ekonomisi, Ücret, Economics, Imncome distribution, Globalization, Turkish economy, Wage
Alıntı