Şev Stabilitesi Analizi Ve Şevlerde Deprem Etkisinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Konuk, Çağatay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılan çalışmada öncelikle şevler için statik halde ve deprem etkisi altında stabilite analizi ve stabilizasyon yöntemleri özetlenmiştir. Kazıklı perde ile şev stabilizasyonu için kazıklarla iletilen yanal itkinin ve stabilizasyonu yapılmış şevin güvenlik katsayısının hesabı için metodlar incelenmiştir. Deprem etkisi altında şev analizi için ampirik deformasyon hesap formülleri sayısal değerlerle karşılaştırılmış, seçilen Ambraseys ve Srbulov(1995) formülü kullanılarak yarı statik analizde giriş ivmesinin kritik ivme değerine oranını belirleyen yeni katsayılar önerilmiştir. F-world programlama dili kullanılarak depremli ve iyileştirmeli hali de kapsayan bir şev stabilitesi analizi programı yazılmıştır. Oluşturulan program kodu Visual Basic’de hazırlanan kullanıcı arabirimi ile çalışmakta, deprem etkisinde önerilen yeni katsayılarla yarı statik analiz ve ampirik metodla deformasyon analizi yapabilmektedir. Fortran programıyla yazılan kod kullanılarak örnek problemler çözülmüş ve kazıkla iyileştirmenin şeve etkisi incelenmiş, önerilen katsayılar için deformasyon ve güvenlik katsayısı değerleri elde edilmiştir.
Methods of slope stability analysis under static and seismic loads along with stabilization methods are summarized as an introduction to this study. Empirical formulae for evaluation of the seismic displacements of slopes are compared using numerical values; new coefficients relating input acceleration to maximum earthquake acceleration in pseudo-static analysis are suggested. A slope stability analysis program, including seismic and stabilized conditions, is written in the F_World programming language. The new code, functioning with the interface created in Visual Basic, uses the proposed coefficients to estimate the pseudo static stability factor, along with the seismic displacement value. The effect of pile stabilization on slopes is investigated, and seismic deformation with suggested coefficients and stability factors are calculated for example problems solved with the written code.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
şevler, kazık, sismik şev stabilitesi, şev stabilizasyonu, şev deplasmanı, slopes, piles, seismic slope stability, slope stabilization, slope displacements
Alıntı