Diferansiyel Dönüşüm Yöntemi İle Elastik Yapıların Optimal Şekil Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-02
Yazarlar
Erdönmez, Ülker
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada,farklı yükleme şartları altında elastik yapıların optimal şekil analizi gerçekleştirilmiştir. Analizlerde, basit mesnetli çubuk ve kolon tipi yapısal elemanlar göz önüne alınmıştır. Bu çalışmada ele alınan yükleme şartları eksenel uygulanan basma, eksantrik uygulanan basma –iki uçtan eksantrik ve tek uçtan eksantrik- ve follower tipi –düzgün dağılımlı ve eksponensiyel değişen- yüklemedir. Her konfigürasyon için, yapının kesit alanının optimal dağılımı belirlenmiştir ve optimal kesit alanlı yapının hacmi bu dağılımdan yaralanılarak hesaplanmıştır. Bunlara ek olarak, optimal yapı ile aynı yüklemeye maruz kalan uniform yapının hacmi hesaplanmış ve optimal yapının hacmi ile kıyaslanmıştır. Bu kıyas yapılan optimizasyonun verimliliğini tayin etmektedir.
In this study optimal shape analysis of elastic bodies is carried out for different loading conditions. Simply supported rods and columns are used in the analysis as structural elements. Loading conditions examined in this study are axial compressive force, eccentrically placed compressive force –eccentricity at both ends and eccentricity at one end- and follower type of loading –uniformly distributed and exponentially varying-. For each configuration, optimal distribution of cross-sectional area and volume of the structure with such cross-sectional area are determined. In addition, volume of uniform structure which is also subjected to same amount of loading is calculated and compared to the volume of the structure with optimal shape. This comparison gives the degree of success of the optimal shape analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Differential Transform Method, Pontryagin’s Maximum Principle, Diferansiyel Dönüşüm Yöntemi, Pontryagin Maksimum Prensibi
Alıntı