Küreselleşme Ve Metropol Kentin Değişimi: Telepolis

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çivi, Gürol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada küreselleşmenin etkisi ile kentlerin fiziksel ve sosyal yapısında meydana gelen değişimler, küreselleşmenin mimarlıkla oluşturduğu arakesitler düzleminde tanımlanmaktadır. Araştırmanın temel eğilimi küreselleşmeyi tarihsel ve modern bir süreç olarak kabul ederek sonuçta sadece olumlu veya olumsuz bir yargıya ulaşmak değil, yaşanan değişim sürecini bütün yönleriyle irdelemek üzerine odaklanmıştır. Mimarlığın mekanla olan ilişkisi, farklı mekanizmaların etkileşimi sonucunda gelişen bir algoritma ortaya çıkarmaktadır. Kent bu algoritmada, mimarın üzerinde çalıştığı ürünün nesnesi, ölçeği ve söylemi ile bağlantılı olarak en önemli veri alanını oluşturmaktadır. Bu bağlamda küreselleşme sürecinde giderek daha fazla önem kazanan ve değişen kentlere dair tanımların yeniden kodlanması ve küreselleşmenin neleri içerdiğini anlamak gerekmektedir. Çalışmada küreselleşme sürecinde, bu tanımlar bağlamında kentlerde ve mimarlıkta yaşanan değişimler tartışılmaktadır.
This study investigates the impact of globalization on changing the social and physical structure of cities and attempts to define this change through the plane of intersection between globalization and architecture. The underlying theoretical attempt of the study is to take globalization as a historical and modern process and not to assess it as a positive or negative phenomenon, but to investigate the ongoing change within all its facets. This is a deliberate choice made because, as will be described in detail later, globalization is interconnected to cities and architecture through a multi-layered network of relations. Architecture’s relation to ‘space’ gives rise to an algorithm evolving as a result of the interaction among different mechanisms. In this algorithm the city forms the most important field of data as it is the object, scale and discourse of the product that an architect works on. This calls for a recodification of the definitions, related to the changing cities, which gain increasing importance in the process of globalization and a through understanding of what globalization comprises.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Küreselleşme, Kent, Mimarlık, Teknoloji., Globalization, City, Architecture, Technology.
Alıntı