İstanbul Karadeniz Sahil Şeridi İle Bursa Arasındaki Üst Kretase-eosen Birimlerinin Stratigrafik Gelişimi Ve Korelasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özcan, Zahide
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Eurasia Institute of Earth Sciences
Özet
The investigation area, which lies in northwest Anatolia between the Black Sea coastline (Şile-Kaynarca) and Bursa, is paleo-tectonically important due to including the İstanbul and Sakarya zones which are two important tectonic units of Pontides and the Intra-Pontide suture between these two zones. The Upper Cretaceous-Eocene units are widespread between the Black Sea coastline (Şile-Kaynarca) and Bursa in Northwest Anatolia. While investigating the stratigraphic evolution of these units to bring to light the Late Cretaceous-Eocene paleogeography and to obtain information about the evolution of the Intra-Pontide suture, the investigation area was separated into three regions, namely the Kocaeli Peninsula, the Armutlu Peninsula and the İznik Lake-Bursa stretch. In order to establish the stratigraphy of the investigation area correctly and in detail in the light of paleontologic data, stratigraphic sections have been measured in each of the three regions. The Upper Cretaceous-Eocene units, which overlaid different basements in each of the three regions, exhibit lateral correlated sequences between Şile-Kaynarca and Bursa, in spite of facies differences. This observation indicates that the İstanbul, Armutlu and Sakarya zones were joined before the Campanian and the Intra-Pontide suture was closed before the Campanian.
Kuzeybatı Anadolu'da, Karadeniz sahil şeridi (Şile-Kaynarca) ile Bursa arasında yer alan inceleme alanı, Pontidler'in iki önemli tektonik birimi olan İstanbul ve Sakarya zonlarını ve bu iki zon arasında yer alan Pontid-İçi kenet kuşağını içermesinden dolayı tektonik bakımdan önemlidir. Kuzeybatı Anadolu'da, Karadeniz sahil şeridi (Şile-Kaynarca) ile Bursa arasında Üst Kretase-Eosen birimleri geniş bir yayılım göstermektedir. Bu birimlerin stratigrafik gelişimini inceleyerek, Geç Kretase-Eosen paleocoğrafyasını ortaya koymak ve Pontid-İçi okyanusunun evrimi hakkında bilgi sağlamak amacı ile inceleme alanı, Kocaeli Yarımadası, Armutlu Yarımadası ve İznik Gölü-Bursa arası olmak üzere üç bölgeye ayrılarak incelenmiştir. Paleontolojik verilerden de faydalanarak bölgenin stratigrafisini doğru ve detaylı bir şekilde ortaya koymak için her üç bölgede de stratigrafik kesitler ölçülmüştür. Her üç bölgede de farklı temel üzerine gelen Üst Kretase (Kampaniyen)-Eosen birimleri, Şile-Kaynarca'dan başlayarak Bursa'ya kadar, fasiyes farklılıklarına rağmen yanal olarak deneştirilebilir istifler sunmaktadır. Bu da, İstanbul ve Sakarya zonlarının Kampaniyen öncesi bir araya geldiklerini ve Pontid-İçi okyanusunun Kampaniyen öncesinde kapandığını göstermektedir.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2010
Anahtar kelimeler
Geological Engineering
Alıntı