Sürdürülebilir Mimarlığın Ekosistemin Kentle Simbiyotik İlişkisi Bağlamında İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Boyacıoğlu, Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada sürdürülebilir mimarlığın genel problemleri, kentin ekosistemin bir parçası olduğu savından yararlanılarak araştırılmıştır. Bu çalışma içerisinde mimari yapının ve kentin ekosistem ile olan ilişkisinin mimari tasarıma etkisi açıklanmış, bu etkinin mimari yapının sürdürülebilirliğine nasıl katkı yapacağı örnekler üzerinden giderek araştırılmıştır. Günümüz kentleri oluşan yoğun endüstriyel faaliyetler ve giderek artan nüfusları ile dahil oldukları ekosistemlere yoğun etkide bulunmaktadırlar. Sonuç olarak ise yine kentler ekosistemdeki homeostatik dengenin değişmesi ile olumlu veya olumsuz etkilenir. Mimari yapılar da bu olumlu veya olumsuz etkinin parçalarıdır. Tez dahilinde ekolojik mimari yapıların, yapılı çevre ve doğal çevre ile ilişkileri örneklenerek bu kurulan simbiyotik ilişkilerin hangi şartlarda başarılı olduğu saptanmıştır. Günümüz yeşil mimarisi, teknik altyapılar, yeşillendirilmiş katlar veya geri dönüşümlü sistemler içerebilir. Bu yapılar yapılmalarından itibaren dahil oldukları sistem ile birebir ilişki içerisine girerler. Bu araştırma kapsamında binaların dahil oldukları sistem ile ilişkilerinin nasıl planlanabileceği, hangi kıstaslar ile kent ve ekosistem ile simbiyotik bağlantı kurabileceği araştırılmıştır.
In this thesis, the main problems of sustainable design try to be solved with the basic idea of city is a part of ecosistem which enclose it. The main idea of the thesis is to find the effect of the building to the idea of symbiotic relation between city and ecosystem. Today’s cities affect the surrounding ecosystems massively. These massive effects changes the ecosystem, the life which is in the ecosystem. Also cities are affected from these affects results because of ecosystems homeostatic balance changes. This work tries to example how the building successfully affect the relation between city and the surrounding ecosystem and how can these relation effects change the designing of ecological buildings.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Yeşil Mimarlık, Ekoloji, Ekosistem, Simbiyoz, Kentsel Metabolizma, Sürdürülebilirlik, Green Architecture, Ecology, Ecosystem, Symbiosis, Urban Metabolism, Sustainability
Alıntı