Türkiye'de Mali Enstrümanlar Ve Fon Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Mustafaoğlu, Zafer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışma Türk mali kesiminin reel sektörle olan ilişkisini baz almakta ve bu iki temel ekonomik sistemin içinde bulundukları koşulların, söz konusu sistemlerin karşılıklı etkileşimlerinde yol açtığı sorunları irdeleyerek daha sağlıklı bir ekonomik yapıya ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan alternatif mali enstrümanlar konusunda fikir yürütmektedir. Bu iki sistem arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesinin Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulunduğu temel sorunların kademeli bir biçimde çözümlenmesinde yardımcı olacağı savı vurgulanmaktadır. Araştırmanın amacını ve hedef aldığı konulardaki çözüm yaklaşımlarını daha iyi açıklayabilmek için Türkiye ekonomisinin genel yapısını ve bu yapının zaman içindeki değişimini incelemek gerekmektedir. Türkiye ekonomisi Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri uygulanan planlı ekonomi modeli ekseninde, sınırlı kaynakları gözönüne alındığında, oldukça hızlı bir gelişme göstermiştir. 2. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda patlama halinde büyüyen Dünya ekonomisinin de desteğiyle bu büyüme sürdürülmüş ve 1960-1980 döneminde ithal ikameci politikalar izlenmiştir, ithal ikameci dönem boyunca yerli sanayinin gelişimi hem ithalata karşı koruma, hem de özendirme yoluyla desteklenmiştir. Yabancı menşeli malların ithalatı, aynı malın yerli üretimi sözkonusu olduğu takdirde, kalite ve fiyat farkına bakılmaksızın zorlaştırılmış, bazen dolaylı olarak imkansızlaştırılmıştır. Özendirme tarafında ise, kamu kaynakları kullanılarak yerli endüstrinin kuruluşu için gerekli şartlar hazırlanmış ve desteklenmiştir. Devlet ekonomik gelişimi hızlandırmak amacıyla, ekonomik hayata sadece düzenleyici olarak değil, doğrudan ekonomik faaliyetlerde bulunarak da katılmış ve Kamu İktisadi Kuruluşları (KİT) aracılığıyla pek çok sektörde tekel konumuna gelmiştir. Bugün bile, finans kesimi başta olmak üzere, bazı sektörlerde kamu kesiminin payı oldukça yüksektir. Dönemin şartları içerisinde KİT'lerin kurulmasının bir zorunluluk olduğu açık olmakla beraber, bu kuruluşların gerekli fizibilite çalışmaları yapılmadan kurulmaları ve coğrafi konum / sektör seçiminde bilimsel veriler yerine, siyasi tercihlerin ön plana çıkması, günümüzde ekonomi politikasının en büyük sorunlarından biri haline gelen KİT açıklarının temelini oluşturmaktadır.
In this study financial instruments, which have a deep impact on the interaction between Turkish financial and industrial sectors, are analyzed in conjuction with the required changes, which are needed to sustain healthy growth of Turkish economy. In the framework of the study, the problems between these sectors are analyzed in the light of macroeconomic factors as well as the current economic policy and the implications of these problems on use of financial instruments are questioned. The study also questions the hypothesis regarding the possibility of using relationship between economic development and fund management in order to strenghten a multi stage economic development via encouraging use of appropriate financial instruments. The study indicates that, considering the characteristics of Turkish economy, private equity and venture capital are the most suitable XI instruments to achieve this aim. The initial acts which are needed in order to ease and encourage the use of these instruments is legal deregulations. The financial sector should be encouraged via tax based incentives to faciliate fund transfer to indutrial sector. As the second step, legal changes should be realized in order to encourage private sector and foreign pension funds to establish private pension funds, which will operate and invest in Turkey. As the final step, technology incubation centers and related centralized databases should be established in order to present a wide range of investment opportunities to private equity and venture capital investors. Keywords: Financial instruments, venture capital, private equity, Islamic finance Science
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1999
Anahtar kelimeler
İşletme, Fon yönetimi, Risk sermayesi, Yönetim, Business Administration, Fund management, Venture capital, Management
Alıntı