Zaman-mekan Sıkışmasıyla Oluşan Aşırı-hareketli İnsanın, Beden-mekan İlişkisinin Dönüşümü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özbey, Damla Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Küreselleşmenin etkisi, üretim ve tüketim biçimlerinin değişimine, ulaşım ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle giderek küçülen dünyada hareket kabiliyetinin aşırı derecede artmasına, mobilleşen yaşamların iletişim gereksiniminin artmasına neden olmaktadır. İletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve ikinci sanayi devrimiyle gelişen dijital teknolojilerin baskısıyla, internet ev ve ofisler sayesinde birçok eylemi dijital teknolojilerin sanal mekanından yaparak hareket alanını değiştiren özne, bir yandan hareket etmeden gündelik hayat pratiklerini gerçekleştirirken, diğer yandan daha uzun mesafelerle daha yoğun ve sık örülmüş olan hareket ağı geliştirmektedir. Bu yüzden özneyi hareketsiz kılacağı düşünülen dijital teknolojilerin gelişimi tam tersine hareket alanını daha da genişletmekte fakat bedenin var olma biçimini de sorgulamadan geçmemektedir. Bu gelişmeler bedenin mekanla kurduğu birincil, aracısız ilişkiyi zihne teslim ederek yeni bir beden türü ve sınırları muğlaklaşan bir zihin türü ortaya çıkarmaktadır. Dijital teknolojilerin sunduğu hipergerçek mekanlarla kurulan ilişkide, kendi yerini bulamayan beden, bu teknolojiler karşısında kendi eksikliğini ve kısıtlı yetilerini keşfetmektedir. Bedenin eksikliğinin zihin aracılığıyla farkına varılması tarihte de olduğu gibi kaçınılmaz bir evrim sürecinin zeminini hazırlamakta ve öznenin nanoteknolojilerle bu mekan oyununda yer alması için bir evrim sürecini zorunlu kılmaktadır.
The impression of globalization has been causing the change of production and consumption, extreme increasing of moving capability in the world that is getting smaller because of the development of transportation and communication. By the acceleration in progress of communication technologies and pressure of digital technologies developing with second industrial revolution, thanks to internet homes and offices, while the subject, changing own area of movement, thereby realizing many act in virtual space of digital technologies, have been improving daily life experiences without moving, otherwise have been improving a movement network built thicker and denser with longer distance. Therefore, by contrastly, improving of digital technologies are considered that will make the subject immobile, have been enlarging own area of moving, but it hasn’t been passing without asking for form of being of body. These developments have been discovering a new sort of body and mind becoming vague its borders, thereby delivering to mind absolute relationships between body and space. In relationship with virtual space is represented by digital technologies, body that can not find own place against these technologies, have been exploring own insufficiency and lack of capability. Realized of lack of body by mind has been preparing base of inevitable revolution process like in history and making a revolution process for the subject gets role in this game of space with nanotechnologies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Posthüman, Transhümanizm, Cyborg, Beden, Zihin, Sanal, Hipergerçek, Zaman, Mekansızlaşma, İletişim, Ulaşım, Hareket-Yer Kavramı, Küreselleşme., Posthuman, Transhumanism, Cyborg, Body, Mind, Virtual, Virtualspace, Time, Spacelessness, Communication, Transportation, Place, Globalization.
Alıntı