Hisse Senetleri Değerlemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Uyar, Aydın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Hisse senedi değerlemesinde 4 ayrı ana yaklaşım ssz konusudur. Bunlar teknik analiz, temel analiz, r assai ana liz, port-f öy analizdir. Bunlardan teknik analiz daha çok zamanlama üzerinde du rur. Burada hisse senetlerinin girdiği üçgen, baş omuz for- masyonları ve davranışlarının muhtemel yönü incelenir. Temel Analiz ise hangi hisse senedi alınmalı sorusu üze rinde durur. Hisse senedinin olması gereken fiyat hesapla nır. Eğer çeşitli nedenlerle hissenin fiyatı hesaplanan de ğerden ucuz ise o hisse alınmalıdır. Bunun tersi de doğru dur. Rassal analiz oldukça basittir. Buna göre hisse senet leri fiyatları tamamen tesadüfi hareket ederler. Teknik ana liz ve temel analiz gereksiz ve yararsızdır. Yapılması gere ken şey son derece basittir. Sadece tesadüfen alınan hisse senetlerini en az bir faaliyet dönemi satmadan elde tutmak gerekir. Portföy analizi kısaca bütün yumurtaları tek bir sepete koymamak diye özetlenebilir. Diğer bir deyişle, yatırımcılar 10-14 hisse senedi ile risklerini azalmalı, beklenmeyen bir aksilik olduğu taktirde servetlerinin tamamını yitirmemeli- dir. Piyasaların etkin olup olmaması rassal analiz ile teknik ve temel analizlerin önemini azaltır veya artırır. Çünkü rassal analiz piyasaların etkin olduğu, bilgi akışının tam ve mükemmel işlediği piyasalar için geçerlidir. Yani i.M.K.B. gibi bilgi akışının tam olmadığı bir piyasada geçerliliği ol mayacaktır. Piyasaların etkin olup olmadığı istatistik tekniklerle test edilebilir. Bu amaçla seri sel korelasyon (serial corre lation), run testi (run test) bir çok araştırmacı tarafından kulanılmı ştır. ülkemizde de yapılan araştırmalarda i.M.K.B.' nin zayıf şekilde bile etkin olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle teknik ve temel analiz tekniklerinin gelişti rilmesi büyük önem arzetmektedir. Bu tekniklerden bilhassa diskriminant analizi önemli sonuçlar vermiştir.
The main object of firms is to max i mi £ e the value of their common stocks, not to maximize their profits. There are iots of reasons for that. Some of the most im portant reasons are risk and profitability. Because the approach of profit maximization deals with short term pro fits, it disregards risk, and long term profits. The maximization approach of firm's market value is more realistic and valid. Because, it is interested in risk, short term profits and long term profits. Even though the literature says so, in countries like Turkey whose capital market is under devol oped, the object is to maximize firm's profits. Of course this is wrong and object must be to maximize the firm's market va lue. The common stock is not defined by Turkish trade law, but in literature there are some definitions. According to those definition, the common stock is a kind of preci ous paper that represents some right» on a firm. These are preemptive rights, participation to management e.t.c. To manage a firm, requires at least 51% majority con cerning common stocks. But some countries whose capital market is developed, even 10% majority is sufficient. In Turkey 51% majority is necassary as the capital market hasn't developed yet. There are basicly four methods to evaluate the com mon stocks. These are technical analysis, fundamental analysis, random walking analysis and finally portfolio management. Technical analysts have focused their attention on chart of security market prices. Essentially, technical analysts prepare graphs of various financial statistics in order to make forecasts about stock prices. The core concept of technical analysis are as fol lows s Technical analysis record historical financial data on charts; they study these charts in an effort to find patterns and then somehow use this patterns.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
İşletme, Değerleme, Hisse senetleri, Business Administration, Valuation, Stocks
Alıntı