Trakya'da Yaşayan Romanların Düğünlerinde Asma Davulla İcra Ettikleri Dokuz Zamanlı Ritmik Yapılar

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Kanat, Erkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
`'Trakya'da Yaşayan Romanların Düğünlerinde Asma Davul İle İcra Ettikleri Dokuz Zamanlı Ritmik Yapılar `' konulu bu tezde Trakya olarak adlandırılan coğrafyada yaşayan roman toplumlarındaki müzikal yapı incelenmiş ve roman düğünlerinde icra edilen dokuz zamanlı ritmik yapılar hakkında ulaşılabilen kaynaklar doğrultusunda bilgiler verilmiştir. Giriş bölümünün ardından ikinci bölümde Eski uygarlıklardan başlayarak günümüze kadar Trakya Bölgesi'nde yaşamış olan insan toplulukları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Günümüzde bu coğrafyada yaşayan roman toplumlarının tarih süreci içerisinde nereden ve hangi yollarla geldikleri hakkında bilgiler verilmiş, roman toplumlarındaki müzikal yapı irdelenerek müzik kültürleri hakkında ortak ve farklı noktalar belirtilmiştir. Üçüncü bölümde Trakya'da yaşayan romanların kökenleri ve göç yolları hakkında bilgilere yer verilmiş ve roman kimliğinden bahsedilerek roman oyun havaları hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü ve beşinci bölümlerde, asma davul hakkında yapısal olarak tanımlama bilgilerine yer verilmiş ve Trakya'daki romanların kullandıkları asma davul icra biçimleri tanıtılmış, türlere ayrılmıştır. Altıncı bölümde Türk musikisinde kullanılan dokuz zamanlı usuller de ele alınarak Trakya romanları tarafından icra edilen dokuz zamanlı ritmik yapılar ile yapısal olarak kıyaslanmış, ortak ve farklı noktalar belirtilmiştir. Yedinci bölümde ise, alan araştırması yöntemiyle elde edilmiş icra örnekleri analiz edilerek Trakya bölgesindeki farklı yerleşim yerlerinde yaşayan roman toplumlarının müzik kültürü açısından benzer yanları olduğu kadar farklı yanlarının da olduğu açıklanarak bu doğrultuda bilgilere yer verilmiştir. Son kısımda ise alan araştırmalarında kaynaklık eden kişilerle yapılan ve kayıt altına alınan görüşmeler yazınsal ifade biçiminde aktarılmıştır.
The nine-time rhythmic structures that perform weddings with drum of Gypsies living in Thrace, called on the region of Thrace in this thesis, gypsy musical building societies are examined and the novel weddings performed in line with the nine-time information resources are accessible on the rhythmic structures. Ancient civilizations, starting with the second part of the Introduction and then to the present are given information about the human communities who lived in Thrace region. Today, on societies in the process of fiction living in this region they come from, and about the ways in which information is given by examining the gypsy 's structure in their community about the cultures are common and different points. The third chapter contains the origins and migration routes of gypsies about living in Thrace, the information given in the gypsies and the gypsies dance musics by mentioning the Gypsy dance musics information about the identity are given. The fourth and fifth sections, identification information about the structural forms of execution are given about drums, and introduced to the drum used by gypsies in Thrace, is divided into categories. The procedures used in the nine-time in the sixth section by examining the Thrace, Turkish music performed by gypsies as a nine-time rhythmic structures compared as the structural, are mentioned common and different points. In the seventh chapter, have been estimated through field research conducted by analyzing samples in the Thrace region of gypsy communities living in settlements of different aspects of music culture, as well as similar terms are explained and the different aspects of the information given in this direction. In the last part of the research and recorded interviews of the source of the calls received were transferred in the form of literary expression.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
Anahtar kelimeler
Müzik, Davul, Düğün, Müzik aletleri, Müzik kültürü, Ritm, Trakya, Çalgılama teknikleri, Çingeneler, Music, Drum, Wedding, Musical instruments, Music culture, Rhythm, Trakya, Instrumentation techniques, Gypsies
Alıntı