Çelik Kafes Bir Demiryolu Köprüsünün Hasargörebilirlik Değerlendirmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Konor, Seda
Çağlayan, Barlas Özden
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Sunulan bu çalışmanın amacı Türkiye’de mevcut bir çelik demiryolu köprüsünün hasargörebilirlik durumunun değerlendirilmesidir. Bu kapsamda toplam uzunluğu 103.8 m olan iki açıklıklı sürekli kafes kirişli köprü incelemesi yapılmıştır. Köprüye ait sonlu elemanlar modeli, TCDD tarafından sağlanan orijinal çizimlere göre SAP2000 programı aracılığı ile oluşturulmuştur. Sonrasında, bu orijinal modeller, önceki çalışmalarda sunulan arazi ölçümlerinden elde edilen dinamik parametreler ile kıyaslanmıştır. İlgili parametreler arasındaki farkın 1% den büyük olması durumunda orijinal modellerin geliştirilmesine karar verilmiştir. Çalışmanın devamında farklı zemin sınıflarından deprem ivme kayıtları belirlenmiş ve köprüye ait orijinal ve geliştirilmiş sonlu elemanlar modelleri seçilen ivme kayıtları altında doğrusal olmayan zaman-tanım alanında analizlere maruz bırakılmıştır. Bu analizlerden elde edilen sonuçlara göre, orijinal ve geliştirilmiş köprü modellerinin hasargörebilirlik eğrileri elde edilmiştir.
The objective of this study is to investigate the probability of failure of an existing steel railway bridges in Turkey. In order to accomplish that objective, a multispan continuous truss bridge with total length of 103.80 m was investigated. Finite element models of the bridge was constructed through SAP2000 software based on original design drawings that were provided by TCDD. Furthermore, original model was compared with field measurements that gained from previous report. In case of more than 1% difference between relevant parameters, it was decided to develop original model. Subsequently, 60 earthquake records were determined from different soil classes, original and updated finite elements models were subjected to nonlinear time history analyses under those records. According to obtained results from these analyses, fragility analyses of original and updated bridge models were performed and fragility curves of were obtained.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı