Hidrofilik Ve Hidrofobik Etkileşimlerin Polimer-metal Komplekslerinin Yapıları Üzerindeki Etkilerinin Döngülü Voltametreyle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gökçeören, Argun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, poli(akrilik asit) (PAA), poli(itakonik asit) (PIA), poli(N-vinil karbazol) (PNVCz), poli(akrilik asit-ko-N-vinil karbazol), poli(itakonik asit-ko-N-vinil karbazol), hidrofilik ve hidrofobik yapıdaki bileşenlerden oluşan homo ve kopolimerler sentezlendi ve karakterize edildi. Karakterizasyonlar FT-IR spektrofotometresi, viskozimetrik yöntem ve diferansiyel taramalı kalorimetre kullanılarak gerçekleştirildi. Bu polimerlerin Cu2+ iyonu ile yapacakları polimer-metal iyonu komplekslerinin yapıları döngülü voltametri (CV) kullanılarak incelendi. Hidrofilik (IA, AA) ve hidrofobik (NVCz) bileşen yüzdesinin polimerik metal komplekslerinin yapıları üzerindeki etkileri araştırıldı. Ayrıca, ışığa (N-vinil karbazol) ve pH’a duyarlı ( itakonik asit ve akrilik asit) bileşenlerin varlığının polielektrolitlerin (PAA, PIA) çözelti davranışları üzerindeki etkileri belirlendi.
In this study, homo and copolymers composed of hydrophilic and/or hydrophobic constituents such as poly ( acrylic acid) (PAA), poly( itaconic acid) (PIA), poly( N-vinyl carbazole) (PNVCz), poly(acrylic acid-co-N-vinyl carbazole), poly( itaconic acid-co-N-vinyl carbazole), were synthesized and characterized. Characterizations were performed by FT-IR spectrophotometer, solution viscometry and DSC. The interactions between these polymers and Cu2+ , i.e. the structures of these polymer-metal complexes were investigated by cyclic voltammetry. The effects of hydrophilic (IA and AA) and hydrophobic (NVCz) constituents (in mole % ) on the structures and stability of polymeric metal complexes were investigated. Further, the effects of the presence of photo-sensitive (N-vinyl carbazole) on the aqueous and nonaqueous solution behaviours of pH-sensitive polyelectrolytes (PAA, PIA) were determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
itakonik asit, akrilik asit, N-vinil karbazol, polimer-metal kompleksleri, döngülü voltametri, dopamin, itaconic asid, acrylic acid, n-vinyl carbazol, polymer-metal complex, cyclic voltammetry, dopamine
Alıntı