Kırklareli–vize Çizgiselliğinin Ve Sergen Fayının Karakteri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Taş, K. Ömer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Eurasia Institute of Earth Sciences
Özet
Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma da Trakya havzasının kuzey sınırını oluşturan bir çizgisel yapı ve bu çizgisel yapıyla aynı açıda gelişmiş olan bir fay incelenmiş ve bu iki çizgisel yapının birbirleriyle ve havza sınırıyla olan ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Bu iki yapıdan Kırklareli ilinin kuzeydoğusunda bulunan Sergen Fayı tamamen metamorfik birimlerin hakim olduğu bir arazide gelişimştir. Bu fay genişlemeyi gösteren normal karakterli bir faydır. Sergen fayının olduğu bölgede toplanan veriler ve bölgedeki ölçümler incelendiğinde bu fayda bir hareket tespit edilememiştir. Daha güneyde yeralan diğer yapı bir kaç segmentten oluşur. İncelenen en kuzeydeki bölümde Kırklareli ilinin içinden geçen bir normal fay bulunmaktadır. Fayla iligili arazi gözlemleri ve ölçümler yapılmış ve çeşitli sondaj loğları incelenmiş ve daha önceden tesbit edilememiş bu fay saptanmıştır. Yapının Pınarhisar, Vize, Binkılıç arasındaki bölümünde yüzeyde hiç bir fay saptanamamış, ancak alınmış olan sismik kesitlerin incelenmesi ile gömülü olan Kuzey Osmancık fayının Pınarhisar-Vize arasında yüzeye yaklaştığı anlaşılmıştır. Bu yapının en güneydeki kesimi İstanbul ilinin Binkılıç köyü ile Çatalca ilçesi arasındaki kesimidir. Bu kesimdeki arazi çalışmalarında Çatalca ilçesinin batısındaki sırt içerisinde Çatalca fayı olarak adlandırılmış olan fay tesbit edilmiş fayla ilgili çeşitli ölçümler alınmış ve çizgiselliğin üstündeki diğer yapılar ve Sergen fayı gibi normal bileşenli açılmayı gösteren bir yapı olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca sırtın ve fayın morfolojik yapışma dayanarak bu sırtın kuzeydoğu yamacının hemen önünde gömülü bir fay daha bulunduğu da öne sürülmüştür. Bölgeyle ilgili yapılan ölçümler, toplanan veriler ve yapılan çalışmalar sonucunda bu yapının şu anda aktivitesini kaybetmiş, yer yer kalıntı niteliğinde hareketler gözlenen ve Trakya havzasının kuzey sınırının oluşumunda etkili olan bir transform fay ve bu faya bağlı gelişmiş bir normal fayın yüzeydeki izi olduğu anlaşılmıştır. 
In this study, which is prepared as the master thesis, a linear structure that is formed northern border of the Thrace Basin and the fault which is developed with the same angle with that linear structure is searched. The relationship of this to linear structure that is related with the each other and the border of the basin has been studied to explain. The fault Sergen which is located northeastward of city of Kırklareli has been formed in the metamorfic area. This fault is showing the normal character and extension. When we investigated the measurements and datum about this area, it hadn't been found any motion at this fault. The other structure located at more southern area contents of some segments. In most northern area of the research area, there has been a normal fault passed through Kırklareli City. An area! observations and measurements has been applied. The some drill logs have been examined. At the last of this study, a fault which hasn't been defined before that study, is found. There hasn't any fault segment in surface of the linear structure is between Pinarhisar Vize and Binkılıç. But the seismic profiles have been investigated. The buried North Osmancık fault has been approached to the surface between Pinarhisar and Vize. The most southern part of that linear structure is located between village Binkılıç and Çatalca town of İstanbul. In that area a fault which is called Çatalca fault is found at westward of Çatalca ridge has been define. Some measurements has been collected and at the end of it, a structure that is showed the normal component and extension like Sergen fault and some structures of the northern area. In addition to it, by relying on the morphological structure of the fault and ridge, that there is a buried fault which is located in front of the northeast slope of the ridge has been put forward in that study, also. In conclusion of the measurements, collected datum and studies about that area, that this structure now has been lost its activity, local motions have been observed as relic and a transform fault which is affected from formed the northern border of Thrace 
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2002
Anahtar kelimeler
Jeoloji Mühendisliği, Sergen fayı, Geological Engineering, Sergen fault
Alıntı