Outlet Center Geliştirme Projelerinin Temel Prensipleri Ve Ekonomik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Kuru, Tayfun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, alışveriş merkezi kavramı ve tipolojisi genel olarak tanımlanarak Outlet Center kavramı incelenmiş, Outlet Center’ların Amerika’da, Avrupa’da ve Türkiye’de gelişimi incelenerek Outlet Center’lara yönelik yer seçim kriterleri incelenmiş, Outlet Center’lara yönelik yapılabilecek ekonomik analiz yöntemleri üzerinde durulmuş, İstanbul ili Anadolu yakasının alışveriş çevresi ve demografik yapısına yönelik yapılan pazar analizi verileri doğrultusunda olası bir proje geliştirilebilecek bölge ve arsa/arazi seçilmiştir. Sonuç olarak uygulama bölümünde, Anadolu yakasında konumlu olan Kartal ve Ümraniye ilçelerinde alternatif arsalar üzerinde varsayımsal yaklaşımlar ve pazar bulguları ışığında geliştirilebilecek bir Outlet Center için ekonomik analiz ile karşılaştırmalı yaklaşımlarda bulunarak net bugünkü değer ve iç verim oranı metodlarının açıklanması amaçlanmıştır.
In this study, in order to investigate Outlet Center concept, the author started with defining the shopping center concept and its typology in general, later the author investigated the development of Outlet Centers in USA, Europe and Turkey as well as discussed the economical analysis methods that can be applied to the development of Outlet Centers. Furthermore, the potential areas and building plots for the development of future projects are identified based on the results of market analysis that is performed on the shopping areas of Anatolian part of Istanbul Province and its demographic structure. In execution section, based on the hypothetical approaches and market findings, the author discussed the possibility of development of an Outlet Center on alternative building plots in Kartal and Ümraniye districts of Anatolian part and to achieve this, net present value and IRR calculation methods are explained using economical analysis and comparative approaches.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Outlet Center, ekonomik analiz, yer seçim kriterleri, Outlet Center, economical analysis, site selection criterias
Alıntı