Flor İçeren Kopolimerler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Baykal, Leyla
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, atom transfer radikal polimerizasyonu (ATRP) ve serbest radikal polimerizasyonu yöntemleri kullanılarak flor içeren kopolimerler hazırlanmıştır. Bu amaçla, öncellikle, poli(tert-bütil akrilat), polimetil metakrilat, 2,2,2-trifloroetil metakrilat, 1,1,1,3,3,3-hexafloroisopropil metakrilat ve 1H,1H,2H,2H-perflorodecyl metakrilat homopolimerleri ile bunlardan bazıları kullanılarak blok kopolimerler ATRP kullanılarak sentezlendi. Sonrasında, metil metakrilat ve ZONYL TAN veya ZONYL TM’nin klasik koşullarda ve superkritik karbon dioksit ortamında serbest radikal polimerizasyonu gerçekleştirildi. GPC (Jel Geçirgenlik Kromatografisi), 1H NMR ve FT-IR analizlerinden elde edilen sonuçlar polimerizasyonların başarılı bir şekilde gerçekleştiğini göstermiştir. Flor türlerinin hidrofobluğunun karakterizasyonu su kontak açı ölçümleri ile de gerçekleştirilmiştir.
In this study, fluorine containing copolymers were prepared via combination of atom transfer radical polymerization (ATRP) and free radical copolymerization (FRP) routes. For this purpose, first, poly(tert-butyl acrylate), polymethyl methacrylate, 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate and 1H,1H,2H,2H-perfluorodecylmethacylate homopolymers and block copolymers were synthesized via ATRP. Second, free radical polymerization of methyl methacrylate and ZONYL TAN or ZONYL TM was succeeded in solution polymerization and supercritical carbon dioxide medium. GPC (Gel Permeation Chromatography) traces, 1H NMR and FT-IR spectra showed that polymerizations were carried out successfully. Characterization of hydrophobicity of fluorine moieties at the coating surface was also carried out with water contact angle measurement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Flor, polimer, atom transfer radikal polimerizasyonu, yüzey karakterizasyonu, kontak açı, blok kopolimer, kopolimer, süperkritik karbondioksit, fluorine, polymer, atom transfer radical polymerization, surface characterization, block copolymer, copolymer, supercritical carbondioxide
Alıntı