Taşıyıcı Izgara-cam Pano Arası Bağlantı Mekanizması Özelindeki Giydirme Cephe Sistemlerinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İlhan, Yusuf
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; giydirme cephe sistem seçeneklerinin performans gereksinmeleri ve ölçütleri doğrultusunda değerlendirmesi yapılmıştır. Böylelikle hem karşılaştırılmış seçeneklerden en uygun olanının seçimine hem de değerlendirilmiş ürünün gelişimine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle; çalışmanın alanı, amacı ve yöntemi belirlenmektedir. İkinci bölümde; giydirme cephelerin, iç ortamda kullanıcı gereksinmelerini karşılamak amacıyla sağlaması gereken performans gereksinmeleri belirlenmektedir. Her bir gereksinme için kullanıcı konfor koşulları belirlenmekte ve bu koşulları sağlamak için bileşen ve eleman düzeyinde geliştirilen çözümler açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde; giydirme cephelerde sistem seçeneklerinin belirlenmesi amacıyla öncelikle sistem bileşenleri saptanmakta ardından giydirme cepheler ‘taşıyıcı ızgara-cam pano arası bağlantı şekli’ ne göre sınıflandırılmaktadır. Belirlenen sistemlerin çalışma mekanizmaları ve bileşenleri arasındaki ilişkiler yük aktarımı bağlamında irdelenmektedir. Dördüncü bölümde; giydirme cephe sistem seçeneklerinin birbirleri ile objektif olarak karşılaştırılabilmesi için öncelikle performans ölçütleri belirlenmekte ve her sistem seçeneği, her bir performans ölçütü doğrultusunda değerlendirilmektedir. Değerlendirmede kullanılan bilgilere (performans gereksinmeleri, cephe sistem seçenekleri ve performans ölçütleri) aynı anda ulaşabilmek ve sistemler arasında karşılaştırmalı değerlendirme yapabilmek amacıyla tüm veriler tek bir tabloda bir araya getirilmektedir. Çalışma kapsamında varılan sonuçlar ise sonuç bölümü olan 5. bölümde verilmektedir.
In this study; curtain wall systems are evaluated in terms of the performance requirements and criteria’s. By this evaluation it is aimed to assist the selection of the most appropriate curtain wall system and to assist the development of the evaluated system. According to this aim first of all, the aim, concept and methods of the work are defined. In the second chapter; performance requirements of curtain walls that meet the user requirements are defined. Performance requirements are detected with respect to each user requirement and solutions developed at elements and joints scale are discussed. In the third chapter; system components are figured in order to define systematic alternatives and a classification is proposed according to connection type between the structural frame-glass lite. The working mechanisms and the relations between the components of the systems defined are examined in terms of the load distribution. In the fourth section; the performance criteria’s are defined and each system alternative is evaluated through each performance criteria to objectively compare the curtain wall systems. Following this phase a table consisting of performance requirements, system alternatives and performance criteria’s, is prepared in order to easily select the appropriate alternative and assist the development of the evaluated product.The fifth chapter, consists of the results found at the end of the study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Performans Gereksinmeleri, Giydirme Cephe Sistemleri, Strüktürel Cam Sistemleri, Performance Requirements, Curtain Wall Systems, Structural Glass Systems
Alıntı