Morina Karaciğer Yağından Enzimatik Hidroliz İle Dha’nın Zenginleştirilmesinde Enzim Miktarı Ve Sürenin Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yaşar, Tuba
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Balık yağı çokludoymamış yağ asitlerinden Dokosahekzaenoik asit (DHA) insan vücudu için pek çok faydasının olması sayesinde gıda ve ilaç endüstrisinde önemi giderek artan bir maddedir. Omega 3 çokludoymamış yağ asitleri (örn; DHA) vücudumuzda sentezlenemediği için dışarıdan beslenme yolu ile alınması gerekir. Yağ asitleri vücudumuzdaki tüm hücre zarlarının yapısında bulunur, ancak çok önemli yağ asitleri; DHA ve EPA (eikosapentaenoik asit), beyin ve kalp hücreleri ile bağışıklık sistemi hücre zarlarında depolanır. Bu iki yağ asidinin elde edilebileceği en iyi kaynak balık yağlarıdır. Bu çalışmanın amacı, balık yağından enzimatik hidroliz yöntemi ile DHA konsantrasyonu yüksek ürün elde edilmesinde reaksiyon süresi, pH, sıcaklık, tampon çözelti ve karıştırma hızının etkisini inceleyerek en uygun koşulları belirlemek ve bu maddenin gıda ve ilaç endüstrisinde kullanımına katkıda bulunmaktır. Bu çalışmada Marina Balığı Karaciğer Yağı Candida rugosa Lipazı ile farklı enzim miktarı, pH, sıcaklık, tampon çözelti ve karıştırma hızı uygulanarak hidroliz edilmiştir. Sonuçta elde edilen ürünün yağ asidi bileşimleri gaz kromotografisinde incelenerek Dokosahekzaenoik asit bakımından zengin ürün eldesi için gerekli olan en uygun koşullar belirlenmeye çalışılmıştır. Marina Karaciğer Yağı’nın Candida rugosa Lipazı ile pH 5.0, T=350C, E=1000U/gyağ, yağ:tampon çözelti, 12g:18ml koşullarında 24 saat süre ile yürütülen hidroliz reaksiyonu sonucunda hidroliz miktarının %83.12 olduğu ve DHA miktarının orijinal yağa göre 1,45 kat arttırıldığı görülmüştür. Sonuçları literatürdeki örnekleri ile karşılaştırdığımızda Candida rugosa Lipazının Morina Karaciğer Yağı üzerinde etkili olduğu ve bu yöntemin balık yağlarından DHA bakımından zengin gliserid karışımı eldesinde verimli olduğu söylenebilir.
Docosahexaenoic acid (22:6, DHA) is Omega 3 polyunsaturated fatty acid and it is mostly found in fishes. Because of its benefical effects on human body, usage of DHA in food and pharmaceutical industry increases day by day. Omega 3 polyunsaturated fatty acids can not be synthesized in the human body , so it must be obtained in the diet. Fatty acids are contained in the membranes of every cells in human body but, essential fatty acids; DHA and EPA (Eicosapentaenoic acid) are particularly concentrated in the membranes of brain cells. The best source of these two fatty acids is fish oil. The aim of this project is to observe the effect of the amount of enzyme, pH, temperature and stirring velocity on the enrichment of DHA by enzimatic hydrolysis of fish oil and to be helpful for food and pharmaceutical industry by this study. In this study enzymatic hydrolysis of Cod Liver Oil with Candida rugosa lipase was performed using different amount of enzyme and different pH, temperature, and stirring velocity. Fatty acid composition of the product was determined using gas chromatography method. By this way optimum conditions for the enrichment of DHA from Cod Liver Oil was determined. At the end of this study it was seen that performing hydrolysis reaction of Cod Liver Oil with 1000U/gyağ Candida rugosa lipase at the pH5.0, T=350C, fish oil:buffer solution, 12g:18ml for 24 hours result in 83.12% hydrolysis and 1,45 fold increase in the amount of DHA according to original Cod Liver Oil. The comparison of the results with the examples given in the literature was in a good agreement. As conclusion, it can be said that Candida rugosa lipase is effective on the Cod Liver Oil and this method is efficient to obtain the DHA rich glyceride mixture from the fish oil.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
DHA, Balık yağı, Enzimatik Hidroliz, Çokludoymamış yağ asidi, DHA, Fish oil, Enzymatic hydrolysis, Polyunsaturated fatty acid
Alıntı