Kendi Kendine Yayılabilen Düşük Çimentolu Dökülebilir Refrakterlerin Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Göğtaş, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Düşük ve çok düşük çimentolu dökülebilir refrakterler son 10 yıldan beri kullanımı önemli miktarda artmaktadır. Eğer bu refrakterler geleneksel dökülebilirler gibi sunulursa titreşime ihtiyaç duyarlar ve genelliklede şiddetli olarak ihtiyaç duyulur bunun nedeniyse düşen çimento miktarına bağlı olarak su miktarının azalmasından dolayıdır. Yeni gelişmeler yerleştirme sırasında gerekli titreşimi ortadan kaldırma ihtimalini yaratmaktadır. Bu refrakterlere kendi kendine yayılabilen refrakterler denmektedir. Bizim amacımız optimum kendi kendine yayılabilen düşük çimentolu dökülebilir refrakteri üretmektir. Dökülebilirleri dizayn etmek için Andreassen dağılımı kullanılmış ve q değeri 0.25 olarak alınmıştır. Beyaz ve kahverengi fused aluminaya dayalı düşük çimentolu tüm dökülebilirler için ağırlıkça % 5 çimento ve % 5.6 su kullanılmıştır. Sonuçlarımız göstermiştir ki her iki karışımın soğuk mukavemeti artan sıcaklıkla birlikte sürekli olarak artmıştır. Kendi kendine yayılabilirlik davranışı matriks ve agregalar arasındaki hacim oranının ve refrakter bileşimlerinin doğru seçimi sayesinde bulunur. Akış partikül boyut dağılımı tarafından kontrol edilir.
Low cement and ultra low cement refractory castables have grown significantly over the last 10 years. If these refractories are presented like conventional castables they need vibration and sometimes more intense because of poor flow with reduced water content. New developments have created the possibility to produce castables which eliminate the need for vibration during placing. These refractories are known sself flow catables. Our goal is to produce optimum self flow low cement refractory castable. We used Andreassen distribution with q-value 0.25 was adopted to design the castable recipe. White and brown fused alumina based low castables with % 5 cement were used on weight and water addition was kept at 5.6 % weight for all the castables. Our results show that the cold strength of both samples rises steadily with temperature . Free flow behavior is obtained through the correct selection of the components of the refractory matrix and of the volume ratio between matrix and aggregates. Flow is controlled by the particle size distribution.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Düşük çimento, kendi kendine yayılma, Low cement, self flow
Alıntı