Taktik İnsansız Hava Aracı Kanadının Sonlu Elemanlar Ve Deneysel Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-03
Yazarlar
Aksongur, Bahtiyar Taylan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sürekli gelişim içinde olan havacılık sektöründe, son yıllarda insansız hava aracı konusunda büyük bir ilgi ortaya çıkmıştır. İnsansız hava araçları, insan gücü, risk ve maliyeti önemli ölçülerde azaltan, son yılların en çok rağbet gören hava araçları olarak havacılık araştırma ve geliştirme alanlarında yerini almıştır. İnsansız hava araçları sivil birçok alanda kullanılmasının yanı sıra, özellikle askeri alanlarda kullanılmaktadır. Hafifliğin en önemli parametrelerden biri olduğu bu uçaklarda, neredeyse tamamı kompozit malzemeden yapılmış İHA örnekleri ile çok sık karşılaşılmaktadır. İHA’ların maruz kaldığı statik ve dinamik yüklemeler altında davranışlarının analiz edilerek gerekli iyileştirmelerin yapılması görev ve uçuş emniyeti açısından son derece önemlidir. Teorik analizlerin deney ve nümerik çalışmalarla desteklenmesi gerekir. Deneysel analizler, zaman ve maliyet açısından çeşitli külfetler getirmektedir. Ayrıca birçok farklı yükleme durumunun ayrı ayrı deneysel incelenmesi gerekir. Bu sebeple sayısal analiz yöntemleri arasında en uygun yöntemlerden biri olan sonlu eleman yöntemleri ile yapının davranışlarını önceden kestirmek ve buna göre gerekli güçlendirmeleri yapmak mümkündür. Sonlu elemanlar yöntemi, karmaşık yapı ve sınır koşullarında modelleme ve analize imkân vermektedir. Bu çalışmada taktik operasyon seviyesinde bir insansız hava aracının kompozit kanadının uçuş yükleri altında davranışı sonlu eleman yöntemi ve deneysel olarak incelenmiştir. Ticari bir sonlu elemanlar programı ile kompozit kanat modellenmiş, statik yükler altında analizi yapılmıştır. Kompozit malzeme özellikleri mekanik çekme deneyi ile belirlenmiştir. Daha sonra İHA kanadı, deneysel olarak yüklenmiş ve sayısal analizle sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Recently, unmanned air vehicles have attracted attention such as the changes in used materials in aero space field. Unmanned air vehicles has token the place in aero-space research and development fields by being very popular by the reason of reducing manpower, risk and cost. As well as they are used in variety of civil applications, they are also used in military applications. With having the most important parameter which is the light weightiness, the UAV’s which are almost totally produced by composite materials are often encountered. It is crucial to analyze the behavior of UAV’s under the static and dynamical loadings and make improvements for safety of flight and mission. Theoretical analysis should be supported by numerical and experimental studies. Experiments bring time and cost difficulties. Moreover, experiments should be done for each different loading case. For this reason, it is possible to predict the behavior of the structure and required reinforcements with Finite element method which is one of the most suitable one. Finite element method supplies modeling and analysis of complex structures and boundary conditions. In this study, behavior of composite wing of a tactical UAV under flight loading is examined by finite element method and by experiments. Commercial software is used for modeling and analysis of composite wing. Material properties of composite are determined by a set of mechanical tension experiments. Lastly, the wing is loaded experimentally and the results are compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
İnsansız hava aracı, kompozit, sonlu elemanlar, Unmanned air vehicles, composite, finite elements
Alıntı