Organizasyonel bilgi odaklılığın ölçümlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Yavuz, Mesut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Yapılan yüksek lisans tez çalışmasında bilgi odaklı organizasyonların ortak özelliklerinden yola çıkarak bir organizasyonu bilgi odaklı yapan faktörleri ortaya koyarak bilgi odaklı organizasyon tanımlanmış ve bu faktörlerden hareketle organizasyonel bilgi odaklılığı ölçmekte kullanılabilecek bir araç geliştirilmiştir. Birinci bölümde bu çalışmanın amacı ve önemi belirtililerek konuya kısaca girilmiştir. İkinci bölümde bilgi kavramı ele alınmış, sırasıyla bilginin tarihsel gelişimi, bilginin veri ve enformasyondan farkları ve bilginin sınıflandırılması incelenmiştir. Bilgi yönetimi konusundaki yayın sayısının fazla olduğu ve kavram karmaşasının yaşandığı günümüzde bilgiyi geçmişten günümüze ele alarak bugün kullanılabilecek bir tanıma ulaşılması, veri ve enformasyon kavramlarından farklarının vurgulanması ve bilginin sınıflandırılması ile de karmaşıklıkların önlenmesi amaçlanmıştır. Üçüncü bölümde bilgi yönetimi kavramı ele alınmış, bilgiyi yöneten organizasyonların yönetmeyenlerden farklı olarak ne yaptıkları incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise bilgi odaklı yönetim kavramı ortaya konmuş, bilgi yönetimi anlayışı ile bilgi odaklı yönetim anlayışı arasındaki ayırımlar belirtilmiştir. Bilgi odaklı organizasyonun özellikleri bu bölümde ortaya konarak sımflandırılmıştrr. Beşinci bölümde çalışmanın kapsamı içerisindeki pilot uygulamanın gerçekleştirileceği üniversite kurumlan incelenmiş, üniversitelerde bilgi odaklı yönetimin gerekliliği tartışılmıştır. Üniversiteleri diğer organizasyonlardan ayıran özellikleri yine bu bölümde incelenmiştir. Altıncı bölümde çalışmanın en önemli yam olan uygulaması incelenmiştir. Yapılacak uygulamanın yöntemi ve hedef kitlesi tespit edilerek ölçüm aracı olarak kullanılacak olan ankete son hali verilmiştir. xii Yedinci bölümde pilot uygulamadan gelen veriler değerlendirilmiştir. Her bir soruya gelen cevaplar normallik testlerinden geçirilerek, bu soruların ileri analizlerde kullanımının mümkün olup olmadığı tartışılmıştır. Daha sonra her bir soru grubu güvenilirlik analizine tabi tutularak bu grupların içindeki soruların uygunluğu sorgulanmıştır. Son olarak her bir gruba ayrı ayrı faktör analizi uygulanarak, ana bileşenler bulunmuştur. Sekizinci ve son bölümde değerlendirme sonuçlan verilmiş, organizasyonel bilgi odaklılığı ölçmek üzere önerilen aracın kullanımı ve geliştirilmesi tartışılmıştır.
In this study, by relying on common characteristics of knowledge based organizations, factors which make organizations knolwedge based are put forward and knowledge based (intense) organization is defined and a tool to measure organizational knowledge intensity is developed. In the first chapter aim and importance of the study has been discussed and the topic has been shortly introduced. In the second chapter the knowledge concept is dealed with and respectively historical background of knowledge, differentations of knowledge from data and information and classification of knowledge is examined. Seeing that number of publications about knowledge management is so high and confusion about the concepts occur, it is aimed to reach a useful definition by examining historical background of knowledge and to resolve confusion by stressing differences between knowledge, information and data and by classifying knowledge. In the third chapter knowledge management is examined, what organizations managing knowledge do that the others do not is studied. In the fourth chapter the concept of knowledge based management is put forward and the difference between knowledge management view and knowledge based management view are discussed. Characteristics of knowledge based organization are also put forward and explained in this chapter. In the fifth chapter the university organizations - the organizations on which the pilot study will be carried out - are examined and need for knowledge intensity is discussed. Characteristics that differ universities from the other kinds of organizations are also discuss in this chapter.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Anahtar kelimeler
Bilgi yönetimi, Organizasyonel bilgi, Information management, Organizational information
Alıntı