Savunma Sanayii Şirket Birleşmelerinde Rekabet Stratejileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ayşe, Çamlıkaya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Savunma sektöründe dünyada 1980 yılı sonrası yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin etkisinde sektördeki şirketlerin birleşmelerinin nedenleri, var olan durumlar ve gelecek için öngörülen trendler bu çalışmanını ana temasını oluşturmaktadır. Savunma Sanyii’nde yaşanan bu değişimlerin önemini daha net açılklamak için öncelikle Türkiye Savunma Sanayii tanıtılmış daha sonra Uluslararası Savunma Sanayii özelliklerinden mümkün olduğu kadar ayrıntılı olarak bahsedilmiştir. Şirket birleşmelerinin sebepleri ve stratejilerinin açıklandığı bölümden önce yine kavramsal olarak şirket stratejileri, şirket birleşmeleri, ortak yatırımlar, şirket alımları gibi konular açıklanmıştır. Savunma Sanayii’ndeki şirket birleşmeleri önce 1980’li yıllarda soğuk savaşın bittiği, silikon devriminin gerçekleştiği, gelişmiş teknoloji yatırımlarının olduğu dönemde ele alınmıştır. Bu dönemde pazarda büyüme söz konusuydu ve şirketler yeni ekonomik arayışlar içersinde, kar marjını arttırmak amacıylya birleşmeler yaşamışlardı. İkinci dönem şirket birleşmeleri ise 1989 yılında Berlin Duvarının yıkılması ve soğuk savaşın bittiğinin etkilerinin iyice hissedildiği dönemde incelenmiştir. 1989 yılından günümüze kadar ciddi bir pazar daralması yaşanan sektörde şirket birleşmeleri farklılaşma stratejisi altında gerçekleşmiştir. Çalışmada ayrıca daha önce benzer konuda yapılan araştırmalasrdan örnekler yer almaktadır. Gündemde olan Northrop Grumman ve TRW şirket alımı incelenmiştir. Son olarak da son 20 yılda gelişen olaylar ve şirket birleşme nedenleri analiz edilerek ileriye dönük olarak yaşanacak sektördeki gelişmeler, birleşme stratejilieri hakkında öngörüler yer almaktadır.
The main objective of this work is the developments on defence sector after 1980 and the effects of the developments on the reasons of mergers and acquisitions in this industry. In order to understand the importance of the achievements clearly, general information on the state of the Turkish Defence Industry has been given, than the distinctive specialities of the International Defence Industry have been studied, in details available. Before the information on the reasons and strategies on mergers and acquisitions, corporate strategies, mergers & acquisitions, joint-venture, have been explained conceptually. Mergers & acquisitions on Defence Industry have been analised starting from 1980 with the ending of cold war, through the silicon revolution, than the era of advanced technological investments. Through this period the growth of the market has been observed and the companies have lived through mergers in search of new ways of economic growth and revenue. Era with the fall of Berlin Wall in 1989 was studied as second phase, while the effects of the termination of the cold war were more obvious. Within the period starting from 1989, up today, the mergers & acquisitions shrunk seriously, this has been realised under differention strategy. There also are examples of research on similar subjects, within this study. The process of the current merger of Northrop Grumman and TRW, has also been examined and included. Finally, under analising the developments of the last 20 years of mergers and acquisitions of the sector, the opinions on the future developments, trends on merger and acquisation strategies have been forseen.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Strateji, Şirket Birleşmeleri, Savunma Sanayii Pazarı, Strategy, Company Mergers, Defense Industry Market
Alıntı