Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9911
Title: Lineer Zaman Gecikmeli Sistemler İçin H Sonsuz Kontrol Problemleri
Other Titles: H Infinity Control Problems For Linear Time Delay Systems
Authors: Başer, Ulviye
Kızılsaç, Bayram Barış
Sistem Analizi
System Analysis
Keywords: Zaman gecikmeli sistemler
H sonsuz kontrol
Dayanıklı kontrol
Time delay systems
H infinity control
Robust control
Issue Date: 5-Mar-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, lineer zaman gecikmeli sistemleri kontrol girdisi vasıtası ile kararlı hale getirmek için, durum ve çıktı geri beslemeli kontrol problemleri ve durum ve çıktı geri beslemeli H sonsuz kontrol problemleri incelenmiştir. Gecikmeli sistemlerin durumları, kontrol girdileri veya çıktıları belirsiz parametreler içerdiğinde dayanıklı kontrol yöntemlerinin incelenmesi önem kazanmaktadır. Bu tip sistemler için de durum ve çıktı geri beslemeli dayanıklı kontrol problemleri ve durum ve çıktı geri beslemeli dayanıklı H sonsuz kontrol problemleri incelenmiştir. Problemlerin çözümleri için yeterli koşullar, Lyapunov-Krasovskii Teoremi ile, sistemlerin durumlarındaki gecikmeye bağımlı, durumlarının zamana göre birinci mertebe türevindeki gecikmeye bağımsız olarak, Lineer matris eşitsizlikleri cinsinden elde edilmiştir.
In this study, aiming to stabilize the linear time delay systems with use of a control input, the state and the output feedback control problems and H infinity control problems of the state and the output feedback types are investigated. When, the state of the time delay systems, the control inputs and the outputs incorporate uncertain parameters, the investigation of the robust control methods becomes important. In this type of systems, the state and the output feedback robust control problems and, the state and the output feedback robust H infinity control problems are investigated. Sufficient conditions for the asymptotic stability are obtained in term of linear matrix inequalities by Lyapunov- Krasovskii Theorem.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/9911
Appears in Collections:Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9282.pdf635.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.