Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9904
Title: Pasif Algılayıcı Verisi Birleştirme Ve Tehdit Değerlendirme
Other Titles: Passive Sensor Data Association And Threat Assessment
Authors: Ünal, Gazanfer
Günal, Atilla
Sistem Analizi
System Analysis
Keywords: Algılayıcı verisi füzyonu
Veri birleştirme
Tehdit değerlendirme
Uzman sistem
Demspter Shafer teorisi
Bulanık mantık
Sensor data fusion
Data association
Threat assessment
Expert system
Dempster Shafer theory
Fuzzy logic
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, algılayıcı verisi füzyonu alt bileşenlerinden olan Veri Birleştirme ve Tehdit Değerlendirme ele alınmıştır. Veri birleştirme problemi pasif algılayıcılar üzerinde tanımlanmış, maksimum yakınlık fonksiyonu yardımıyla formülize edilerek, ortaya çıkan kombinatoriyel problem zaman kısıtı altında bilgisayar programı aracılığı ile çözülmüştür. Füzyon sonucunda, algılayıcılardan standart sapmasını minimum olanın altında standart sapmaya sahip tek bir birleştirilmiş algılayıcı elde edilmiştir. Tehdit değerlendirme problemi ise bir uzman sistem kullanılarak modellenmiştir. Kuralların, gerçeklerin ve elde edilen sonuçların birleştirilmesinde Dempster Shafer teorisi kullanılmış, böylelikle belirsizliğin en esnek bir biçimde ( gerçeğe en yakın ) tanımlanmasına olanak sağlanmıştır. Kuralların ateşlenmesi işlemi için bulanık mantıktan faydalanılmıştır. Problemin çözümüne yönelik tanımlanan yöntemler, genelde herhangi bir uzmanlık alanında, özelde taktik resim içindeki hedeflerin tehdit durumlarını değerlendirmede kullanılabilecek bir uzman sistem çekirdeği ile uygulamaya konulmuştur.
In this study, two of the components of sensor data fusion namely, Data Association and Threat Assessment is focused on. Data association problem is formulized by using a maximum likelihood function in the domain of passive sensors, and the resulting combinatorial problem is solved by a software under the constraint of time. As a result of the fusion process, one combined sensor having a standard deviation less than the standard deviation of the most accurate sensor among the sensors fused is achieved. Threat assessment problem is modelled by an expert system. In order to specify the uncertainity in the broadest sense ( the most closest to the reality ), Dempster Shafer theory is used to model the rulebase, reality and the combination of the results and for the rule firing process; fuzzy logic. The proposed methods to solve the problem are implemented by an expert system shell, which can be used in any general expertize domain or in special as a medium to evaluate the threat of any target inside the tactical picture.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9904
Appears in Collections:Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2001.pdf660.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.