Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/968
Title: Zigon, Orta Sehpa, Fiskos: Bir Tasarım Ürünü Olarak Sehpalar Üzerinde Kullanıcı Odaklı Bir Çalışma
Other Titles: Nesting Table, Center-coffee Table, Accent Table: A User-focused Study On The Coffee Tables As Design Products
Authors: Bağlı, Hümanur
Kavalcı, Gözde
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Etnografi
Kuram oluşturma
Tasarım
Maddi Kültür
Mobilya kullanımı
Kullanıcı odaklı
Türk salonları
Sehpalar.
Ethnography
Grounded Theory
Design
Material Culture
Use of furniture
User-focused
Turkish living rooms
Coffee tables.
Issue Date: 8-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı, gündelik hayatta kullanıcıların ürünleri, hangi amaçla ve ne şekillerde kullandığını, salonlarda gündelik olarak kullanılan üç sehpa çeşidi üzerinden (zigon, orta sehpa, fiskos) ortaya koymaktır. Kullanım biçimi, hem işlevsel, hem de simgesel anlamda araştırılmıştır. Araştırmada, etnografi, temellendirilmiş kuram oluşturma ve kaynak tarama yöntemlerinden faydalanılmış; kullanıcıların evlerinde gerçekleştirilen görüşmeler ve farklı yaşlardaki kullanıcıların semantik diferansiyel ölçek üzerinde tamamladığı ürün değerlendirmeleri ile veri toplanmış, kullanıcıların evlerindeki ürünler, maddi kültürü görsel veri olarak sunmak amacıyla fotoğraflanmıştır. Tasarım ve üretim aşamalarından sonra, kullanıcıların evlerindeki ürünleri gündelik hayatta işlevsel ve simgesel anlamlarda nasıl algıladığı ve kullandığı, araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda kullanıcı niteliklerinin ve buna bağlı olarak gelişen ihtiyaçlarının ürün kullanımını işlevsel ve simgesel olarak ayrıştırmadaki etkisi belirtilmiş; ürünün yapısal ve görsel tasarım özelliklerinin, ürünün gündelik hayatta kullanıcılar tarafından ne amaçlarla kullanılacağını belirlemekteki etkisi tasarımcıları ürünün kullanım aşaması hakkında bilgilendirmek amacıyla örneklenmiştir.
The aim of the study is to present how and for which purposes the users use the products in everyday life, through three types of coffee table (nasting, center-coffee, accent), which are design products constantly used in every living room. The type of uses are researched both in functional and symbolic meaning. The research is based on ethnography and grounded theory methods. Data gathering is realized through document search, face to face interviews in users houses and product evaluation on the semantic differential scale. Besides, the products in the users’ houses are photographed in order to present the material culture as visual information. The subject of the study is how the users perceive and use their products at home both in the functional and symbolic meaning, after design and production steps of products. In conclusion, the effect of the user properties and needs on the alternation of the product use as ‘functional’ and ‘symbolic’; and the effect of the products’ structural and visual design qualifications on the users’ purposes for the products in everyday life, are uncovered and exemplified in order to inform designers about the everyday use of the products and users’ needs.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/968
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11439.pdf3.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.