Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/960
Title: Tüketici Ürünlerinde Arayüz Tasarımı, Özellik Çeşitliliği Ve Kullanılabilirlik İlişkisi: Çamaşır Makineleri Üzerine Bir Araştırma
Other Titles: The Relation Of Interface Design, Feature Variation And Usability At Consumer Products: A Research On Washing Machines
Authors: Er, Özlem
Öz, Özgür Mutlu
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Kullanılabilirlik
Kullanıcı arayüz elemanları
Ürün tasarımı
Ürün-kullanıcı ilişkileri
Çamaşır makineleri
Usability
User interface elements
Product Design
Product-user relationship
Washing machine
Issue Date: 7-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kullanılabilirlik, geçmişte sadece yazılım ürünleri için önemli bir kavram iken, son yıllarda günlük hayatta kullanılan birçok tüketici ürünü için de önem kazanarak değerlendirilmeye başlanmış ve tüketici ürünlerinin kullanıcılar tarafından tercih edilmesinde etkili unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu çalışma kapsamında, tüketici ürünleri kullanılabilirliği ve arayüz tasarımı konularında araştırma yapılmış ve çamaşır makinesi arayüz kullanılabilirliği ile ilgili bir alan çalışması yürütülmüştür. Üreticiler açısından bakıldığında, kullanılabilirlik çalışmalarının ürün tasarım sürecine dâhil edilmesi ve yeni ürün geliştirme anlayışının, teknoloji ve ürün odaklı yaklaşımdan kullanıcı odaklı tasarım felsefesine uyarlanması daha sürecin başından oluşabilecek birçok kullanılabilirlik probleminin önlenmesini sağlamaktadır. Bu durum ürünlerin pazarda daha başarılı ve kârlı hale gelmelerini sağlamakta ve müşteri memnuniyetini arttırmaktadır. Kullanıcıların, ürünü kullanmadan kullanılabilirliğini ölçmesi ve ürünü satın almadan değerlendirebilmesi çok zordur. Üreticiler, kullanıcıları sahip oldukları teknolojiler ve ürünlere eklenen özellikler ile devamlı olarak etkilemek istemektedirler. Üreticilerin ve kullanıcıların bu tutumu sergiledikleri durumda endüstriyel tasarımcılara, yenilikçi ürün ve teknolojilerin, görsel olarak kabul edilebilir ve kullanım olarak kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi görevi düşmektedir. Bu çalışmada kullanıcı arayüzlerinin kullanılabilirliği üzerine literatür araştırması yapılmış ve tüketici ürünleri tasarım süreci kullanılabilirlik açısından değerlendirilmiştir. Kullanılabilirliğin kapsamı, kullanılabilirlik problemlerinin sebepleri, kullanılabilirliğin yeni ürün geliştirme sürecine dâhil edilmesinin faydaları irdelenmiş ve kullanılabilir ürün tasarım yaklaşımı değerlendirilmiştir. Yapılan bu araştırma sonrasında evde bulunma yüzdesi yüksek olan ve çok farklı kullanıcı grupları tarafından kullanılan çamaşır makinesi arayüz elemanlarının ürün kullanılabilirliğine etkisini test etmek üzere bir alan çalışması yapılmıştır. Oluşturulan hipotezler ve araştırma soruları elde edilen bulgular ile değerlendirilmiştir.
While usability used to be an important concept only for software products in the past, it has gained importance for many products (used in daily life) and become one of the most effective elements for users in making their buying decisions. Within the scope of this work, a literature search relating to consumer products’ usability and interface design, and a field study on the usability of washing machines’ interface was carried out. From the manufacturers’ point of view, incorporating usability studies into the design process and transforming the technology and product oriented new product development approach to user oriented one helps to prevent many usability problems which may occur at the product development process. It is very hard for users to assess the usability of products prior to use and evaluate products prior to purchase. In the event that manufacturers and users have this kind of attitude, industrial designers are left with the task of converting innovative products and technologies into visually acceptable and usable products. In this study, a literature search was conducted on user interfaces’ usability and the design process of consumer products was evaluated. The scope of usability, the reasons of usability problems, the benefits of incorporating the concept of usability into the new product development process were examined. After this literature study, a research was carried out to test the effects of washing machine interface elements on the product usability. The hypothesis formed and the research questions were discussed through the findings.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/960
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10667.pdf8.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.