Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9532
Title: Mekanın İçinde Ve Dışında Olmanın Fenomenolojisi
Other Titles: The Phenomenology Of Being Inside Outside Of The Place
Authors: Yürekli, Hülya
Özcan, Banu
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Fenomenoloji
Yer duygusu
Yerleşme
Yabancı
Sınır
Phenomenology
Genius Loci
Dwelling
Stranger
Boundary
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada fenomenolojik bakış açısı ile mekanın içinde ve dışında olmanın araştırılması yapıldı. Fenomenoloji öncesi düşünce-insan-mekan üzerinde yapılan araştırmalarda, insanın dünyanın içinde temel bir içeridelik duygusu eşliğinde çevre ve yaşantı kavramları ile varlaştığı işaret edildi. Fenomenolojik olarak mekan insanların varoluşlarını kapsayan, yaşanılan bir durum olarak ele alındı. Ulusal alandan bireysel alana kadar, mekanın strüktürü, sınırları ve coğrafyası, mekanın içinde yaşanların kimliğinin oluşumunu, aidiyet hislerini ve yerleşmenin katmanlarını belirledi. Mekanın bu tanımı, kişisel alanın oluşturulması, öteki alanın yarattığı korku ve endişelere karşı korunmayı ve sınırları kurarken, içeride olmanın fenomenolojisini oluşturdu. Diğeri ve Diğer Uzay fikri, yabancı, göçmenlik, turizm ve yabancılaşma kavramları ise sınırın diğer yanını oluşturan dışarıda olmanın fenomenolojisini kurdu. İzmit Değirmendere de ki kişisel odamın içinde, psikolojik sınırlarımın bir metaforu olarak inşa edilen geçici şeffaf sınırlar ise mekanın içinde ve dışında olma hissinin otobiyografik bir süreçle deneyimlenmesini sağladı. Bu çalışmada sınırların kırılması yada inşası yerine, mekanın içinde ve dışında olmanın sınırlar üzerinden nasıl farkına varılınabileceği tartışıldı.
In this study, with the phenomenological aspect, being inside and outside of the place was researched From national field to individual field, place s structure, boundaries, and geography, forming occupant s identification in it were displayed occupant s feeling and dwelling layers. With this defination of the place, when constructed forming private field, other field creating fear and worry against to be saved and its boundaries, the being inside of phenomenology was formed. The concept Others and Other Space , stranger, immigrant and tourists, alination was set to the being inside of the phenomenology with forming other side of the boundaries. Being inside and outside of the phenomenology is whan the exposing feeling of the place as a method was assessed. İn İzmit inside my private room, transparent and temporary boundaries was built as a methaphor of my psychological boundaries and feeling of beeing inside outside of the place experienced. In this study, replacing my experience which easliy conveyed and broken of the borders with forming being inside and outside with be experienced of the boundaries was shown to notice being inside and outside.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/9532
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1450.pdf27.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.