Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/950
Title: Çağdaş Ürün Tasarımında Zanaat: Türkiye Bağlamında Bir Çalışma
Other Titles: Craft In Contemporary Product Design: A Study In The Context Of Turkey
Authors: Timur Öğüt, Şebnem
Kocabağ, Güneş
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Tasarım
zanaat
sanat
endüstri
teknoloji
nitel araştırma
kavramsal harita
Design
craft
art
industry
technology
qualitative research
concept map
Issue Date: 28-Aug-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada çağdaş ürün tasarımı içerisinde zanaat kavramının konumu üzerine bir araştırma yapılmıştır. Çalışma zanaatın sanat, endüstri, teknoloji ve tasarımla ilişkileri ve Türkiye’de zanaat ve ürün tasarımının gelişimleri üzerine bir kaynak taramasını temel almış; bu temeli Türkiye’de ürün tasarımı alanında çalışan veya bu alanda akademik olarak yetkin kişilerle yapılan röportajlarla desteklemiştir. Yapılan bu nitel araştırma sonucunda, katılımcıların vurguladıkları konular temel alınarak, zanaatın kavramının tasarım içerisindeki açılımları belirli kavramsal kategoriler altında, bir kavramsal harita şeklimde görselleştirilmiştir. Elde edilen bu tablo daha sonra önceki kaynak taraması bölümünden elde edilen sonuçlar da göz önünde bulundurularak tartışılmıştır. Bu çalışmada zanaat kavramı el üretimini temel alan bir tanımla sınırlandırılmamış, farklı devirlerin farklı koşullarına uyum sağlayan değişken bir kavram olarak ele alınmıştır.
In this study a research has been carried out on the position of craft in contemporary product design. The study starts with a literature review on the relations of craft with art, industry, technology and design, and the development of craft and product design in Turkey. This review forms a base to be supported by interviews carried out with people working in the field of product design or people who are academically informed in this field in Turkey. As a result of this qualitative research, basing the argument on subjects emphasized by the interviewees, the discussions around craft in the context of product design has been visualized as a concept map under certain categories. The categories within this map has then been discussed also taking into account the previous literature search. Craft in this study has not been limited to a narrow definition based on hand production, but as a dynamic concept which adapts to changing conditions of each era.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/950
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9850.pdf4.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.