Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/940
Title: Objelerin İletişim Kurma Yolları: Stanley Kubrick’in “otomatik Portakal” Filminin Set Tasarım Analizi
Other Titles: How Do Objects Communicate: Set Design Analysis Of Stanley Kubrick’s “a Clockwork Orange”
Authors: Bayazıt, Nigan
Güngör, Zeynep
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Set Tasarımı
Cinema
Tasarım
Mekan Tasarımı
Göstergebilim
Set Design
Cinema
Ambiance
Design
Visual Signs
Issue Date: 19-Nov-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada sinemanın anlatımsal dili bir gözlem aracı olarak kullanılarak objelerin anlamsal nitelikleri analiz edilmiştir. Sinemanın metaforik görsel içeriği aynı zamanda sinemanın tasarımla olan ilişkisini de açığa çıkarmakta kullanılmıştır. Set tasarımının tarihi ve işleyiş süreci incelenerek film anlatımına olan katkısı incelenmiştir. Yaratılan mekanlardaki verilmek istenen mesajların incelenmesi için içerik analizi ve göstergebilim analizinden faydalanılmıştır. Film analizi için gerekli miktarda anlamsal içeriğe sahip olan ve yaratıcı kararları veren kişinin kasıtlı seçimlerine dayanan set tasarımları içeren bir film seçilmiştir. Bir Stanley Kubrick filmi olan “Otomatik Portakal” sözü edilen niteliklere sahip set tasarımları içermektedir. Analitik metodlar uygulanarak filmin içerisinde ve yönetmenin diğer filmleriyle olan ilişkisindeki anlam göndermeleri incelenmiştir. Film setlerini ayrıştırmak ve niteliksel ve niceliksel analizler uygulamak tezin genel metodolojisini oluşturmaktadır. Analiz ve çıkarımlar sonucunda objelerin ve yaratılan ortamların anlamsal potansiyeli ortaya çıkarılmıştır.
In this study using the cinematic language as a means of observation semiotic attributions of objects will be analyzed. Metaphoric representation of cinematic narration will also reveal the relation between cinema and design. The history and process of set design demonstrate the creative contribution of the set to the overall narration of the film. The intended message conveyed through created environment is investigated with content and semiotic analysis. The chosen film for this specific purpose reflects director’s intentions and contains a considerable amount of semiotic content. Stanley Kubrick’s “A Clockwork Orange”, in particular, sustains the needed qualities for such analysis. Applying the analitical methods to related set designs generates a meaning-context lexicon of the film and other films of the director. Defragmenting the sets of the film and applying quantitative and qualitative analysis construct the basic methodology of the thesis. The results reveal the the potential symbolic significance of objects and created ambients.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/940
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8925.pdf5.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.