Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/929
Title: Endüstriyel Tasarımda “deney” Kavramı
Other Titles: Exploring The Term “experiment” In Industrial Design
Authors: Er, Alpay
Küçüksayraç, Elif
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Endüstriyel Tasarım
Deneysel Tasarım
Deney
Tasarım
Industrial Design
Experimental Design
Experiment
Design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, endüstriyel tasarımda ‘deney’ kavramı araştırılır ve tasarımda deneyselliğin önemi savunulur. Çalışmada öncelikle bilim ve sanatta deney kavramı ve deneyselliğin tarihi, konuya disiplinlerarası bir temel oluşturması amacıyla ele alınır. Tasarımda deney kavramının tanımlandığı, açıklandığı ya da deney kavramının entegre edilmesi önerilen tasarım konuları bu bilgiler ışığında irdelenir. Tasarım kuramınının gelişmesindeki ekonomik sebeplerden bahsedilerek, deneyselliğin ekonomisi, deneyselliğin öneminin vurgulandığı inovasyon yazını incelenerek ve sektörel örnekler verilerek araştırılır. ‘Deney’ kavramı, tasarım alanında az sayıda yayında tanımlanmasına ve konu edilmesine karşın, sıkça kullanılmaktadır. ‘Deney’ kavramının kullanımında kavrama yüklenen anlamları ve kullanıldığı bağlamları incelemek ve yorumlamak için, tasarım yazınının önemli iki dergisi ‘Design Issues’ ve ‘Design Studies’, içerik analizi yöntemi ile karşılaştırılarak irdelenir.
In this study, the term “experiment” is explored in industrial design. The term “experiment” and history of experimentalism in art and sciences are firstly subjected, to build an interdisciplinary background to the study. The design literature in which the term experiment is defined or described and also which are suggested to be integrated with the term experiment are investigated. Mentioning the economic reasons for the design methodology to be developed, the economics of experimenting is explored subjecting the innovation literature which emphasizes the importance of experimentalism, also with case studies of important firms. Although the term “experiment” is defined and subjected in few design publications, it is used widely to describe a product or design process. To explore in which contexts and referring to which meanings the term ‘experiment’ is being used, two important design publications ‘Design Issues’ and ‘Design Studies’ were subjected in comparison via the method content analysis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/929
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7794.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.