Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9209
Title: Fe(ıı) Ve Mn(ıı)’nin Atmosferik Oksijenle Oksidasyonuna Sudaki Bazı Organik Ve İnorganik Maddelerin Etkisi
Other Titles: The Effects Of Some Organics And Inorganics In Waters On The Fe(ii) And Mn(ii) Oxidation By The Atmospheric Oxygen
Authors: Kınacı, Cumali
Ünal, Ayşegül
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Keywords: Fe(II)
Mn(II)
Zn(II)
Ni(II)
Potasyum Hidrojen Fitalat
Atmosferik Oksijenle Oksidasyon
Fe(II)
Mn(II)
Zn(II)
Ni(II)
Potassium hydrogen phthalate
Oxidation by the atmospheric oxygen
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada Fe(II) ve Mn(II)’nin atmosferik oksijenle oksidasyonuna Zn(II), Ni(II), Fe(II), Mn(II) ve potasyum hidrojen fitalatın etkisi, sabit sıcaklık, pH, alkalinite ve oksijen kısmi basıncında, laboratuar ölçekli deney tesisatı kullanılarak araştırılmıştır. Deneysel çalışmanın ilk aşamasında deiyonize su üzerinde ayrı ayrı Fe(II) ve Mn(II)’nin oksidasyonları incelenmiştir. İkinci aşama deneylerde Ömerli Su Arıtma Tesisi girişinden alınan ham su örneklerinde Mn(II) bulunmasının, özellikle düşük konsantrasyonlarda Fe(II) oksidasyonunu belirgin bir şekilde yavaşlattığı bunun da, pH 6 civarında iken Mn(II)’nin Mn2O3(s)’e ve pH 7 civarında iken de Mn(II)’nin Mn3O4(s)’e oksitlenmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Mn(II)’nin Fe(II) oksidasyon hızını yavaşlatıcı etkisinin tamamıyla [Mn(II)] / [Fe(II)] oranına bağlı olduğu tesbit edilmiştir. Zn(II) varlığının Fe(II) oksidasyon hızını oksidasyon süresi ilerledikçe azalarak devam eden bir etki ile yavaşlattığı belirlenmiştir. Hamsu üzerinde yapılan deneylerde, Fe(II)’nin atmosferik oksijenle oksidasyonu üzerine Ni(II)’nin etkisinin olmadığı görülmüştür. Potasyum hidrojen fitalatın başlangıçta Fe(II) oksidasyonunu az da olsa geciktirdiği, ancak zamanla oluşan Fe(III)’ün katalitik etkisiyle Fe(II) oksidasyonunu hızlandırdığı gözlemlenmiştir. Düşük Mn(II) konsantrasyonlarında, artan Fe(II) başlangıç konsantrasyonunun Mn(II) oksidasyonunu hızlandırdığı görülmüştür. Yapılan deneysel çalışmalar, Fe(III)’ün Mn(II) oksidasyonunu Fe(III)] / [Mn(II)] oranına bağlı olarak hızlandırdığını göstermiştir. Bu çalışma kapsamında elde edilen bulgulara ilave olarak özellikle sık karşılaşılan düşük Mn konsantrasyonlarında (0.1-0.5 mg/l aralığı için) mangan oksidasyonunun kapsamlı bir şekilde araştırılmasına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.
Effects of Zn(II), Ni(II), Fe(II), Mn(II) and potassium hydrogen phthalate on the oxidation of Fe(II) and Mn(II) oxidized by atmospheric oxygen were investigated in this study. The study was carried out at laboratory with three stages and constant of temperature, pH, alkaline and oxygen pressure.Determined concentrations of Fe(II) and Mn(II) prepared in deionize water were oxidized by atmospheric oxygen at the first stage of the experimental study. Effects of Mn(II) on the oxidation of Fe(II) in samples taken inlet of Ömerli Water Treatment Plant were investigated.Especially when samples included low concentration of Fe(II), oxidation of Fe(II) at the first minutes was slowed down by presence of Mn(II). Mn(II) was oxidized to Mn2O3(s) at 6.0 of pH and oxidized to Mn3O4(s) at 7.0 of pH. These oxidation steps was to use oxygen and explained the reason of the slowed down oxidation rate of Fe(II). As a result of the study, it was apparently observed that effects of Mn(II) on the oxidation of Fe(II) completely depended on [Mn(II)] \ [Fe(II)].Zn(II) diminished a bit the oxidation rate of Fe(II) in the course of time.Effects of Ni(II) on the oxidation of Fe (II) were investigated and it was considered that there was no effects of Ni(II) on the oxidation of Fe(II).It was observed that effects of potassium hydrogen phthalate on the oxidation of Fe(II) depended on [potassium hydrogen phthalate]/[Fe(II)]. It was assumed that oxidation of Fe (II) and potassium hydrogen phthalate occurred a resistant structure. At third stage of the study, it was observed that Fe(III) increased the oxidation rate of Mn(II) and the effects of Fe(III) on the oxidation rate of Mn(II) depended on Fe(III)] / [Mn(II)]. The reason of this was considered as Fe(III) had a sticky characteristic.Especially there is a need to do new researches about oxidation of low Mn(II) concentration and effects of other materials on the oxidation of low Mn(II).
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/9209
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2398.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.