Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/914
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞatır, Seçiltr_TR
dc.contributor.authorUlutunçel, Boratr_TR
dc.date2002tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-29T10:19:29Z-
dc.date.available2015-04-29T10:19:29Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/914-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, modül ve modülerlik kavramlarının ortaya çıkışından itibaren geliştirilen yöntemlerin fuar standlarında özgün tasarımlar oluşturmak için nasıl kullanılabileceği irdelenmiş ve örnek bir tasarım oluşturulmuştur. Amaç; modül ve modülerliğin tasarım kısıtlamasını engelleyerek yaratıcılık ile maliyet dengesini kurmaya çalışmak olmuştur. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır; Birinci bölümde modül kavramının tanımı ve antik çağlarda ortaya çıkışından itibaren geçirdiği evreler ve gelişim örneklerle anlatılmış; modül ve modülerlik kavramının doğada ve tasarımdaki yeri irdelenmiştir. Modül özelliklerini belirleyen etkenler:  İşlevsel etkenler Fizyolojik etkenler Fiziksel çevre etkenleri  Psikolojik etkenler Algısal etkenler Sosyo-kültürel etkenler Duygusal etkenler Anlatımsal etkenler  Teknolojik etkenler  Ekonomik etkenler olarak sınıflandırılarak anlatılmıştır. İkinci bölümde modülerlik kavramının fuar standları üzerindeki etkileri, fuar ve fuar standının ortaya çıkışı, modüler fuar standı tasarımında geçmişten ve günümüzden örnekler verilerek ve analizleri yapılarak, incelenmiştir. Ayrıca, fuar standı tasarımında modülerliğin olumlu ve olumsuz yönlerinin analizi yapılmıştır. Modüler fuar standı sistemleri:  Çubuk sistemler  Masif sistemler  Levha sistemler  Katlanabilir sistemler  Bileşik sistemler başlıkları altında açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise fuar standlarında nasıl bir modülerlik sistemi oluşturulması gerektiği sorgulanmış ve örnek bir tasarım oluşturularak, çözüm önerisi getirilmiştir. Bu tasarımla ortaya konan standın pratik işlevi için mümkün olduğunca çeşitli ürünler hedeflenmektedir. Buna göre sergilenebilecek ürünlerin sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:  İki boyutlu ürünler  Üç boyutlu olmasına rağmen iki boyutlu olarak algılanan ürünler  Üç boyutlu ürünler  Bir ekran ya da perde aracılığıyla tanıtılan ürünler, Ayrıca modüler fuar standları sistemleri ve modüler fuar standlarının temel prensipleri üzerindeki araştırmalardan elde edilmiş olan bilgiler sonuç bölümünde değerlendirilerek fuar standlarında olması gereken modülerlik kapsamında tanımlanmıştır. Bütün bu bilgiler doğrultusunda temel prensipleri içeren örnek bir fuar standı tasarlanmıştır. Örnek fuar standının özelliği tüm tezi kapsayan bilgilerin değerlendirilmiş olmasıdır. Ancak örnek fuar standı bir tasarım projesi ödevi değildir. Bu standı, tasarımı bitmiş, özgün bir stand bakış açısı ile değerlendirmemek gereklidir.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, the methods have been improved since the concepts of module and modularity have evolved are analysed to produce genuine exposition stand designs and an example of a genuine stand design is developed. The aim is; to block the restrictions of module and modularity in design while trying to balance the equilibrium of creativity and cost. (maximum creativity – minimum cost) The study consists of three sections: In section 1, the definition of the concept, ‘module’ and its phases and development since it evolved in antique ages is explained with examples. The place of the concept of module and modularity in nature and design is thoroughly investigated. The factors determining the characteristics of ‘module’ are classified as:  Functional factors Physiological factors Environmental factors  Psychological factors Perceptional factors Socio-cultural factors Emotional factors Expressional factors  Technological factors  Economical factors In section 2, the effects of modularity on exposition stands, the evaluation of exhabition and exhabition stands are studied by submitting examples both from the past and present. Besides, the positive and negative aspects of modularity in exhabition stand designs are analysed. The modular exhabition stand systems are classified as:  Bar systems  Massive systems  Panel systems  Folding systems  Compound systems In section 3, the subject of “ how a modularity should be used for exhibition stands” has been discussed and a sample design is formed to propose a solution. The aim of this stand design is to use as many different types of product as much as possible. Therefore, the categorization of the products that can be exhibited is as follows:  Two-dimensional products  The products perceived as two-dimensional products although they are three-dimensional  Three-dimensional products  Products presented by a monitor or a screen. Besides, the information gained from the research on the main principles of modular exhibition stand systems and modular exhibition stands is utilized in the results section and identified within the extend of “the modularity that should be in exhibition stands”. With all the data collected, a sample exhibition stand that includes the main principles is designed. The characteristic of the sample exhibition stand is, that all the information the thesis involves has been used. However, the sample exhibition stand is not a design project. It is important to know that, this stand should not be taken as a unique stand whose design is completed.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstıtute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectModültr_TR
dc.subjectFuartr_TR
dc.subjectStandtr_TR
dc.subjectOrantr_TR
dc.subjectTasarım.tr_TR
dc.subjectModuleen_US
dc.subjectExhibitionen_US
dc.subjectStanden_US
dc.subjectRatioen_US
dc.subjectDesignen_US
dc.titleModüler Tasarım Kavramı, Ve Fuar Standları Tasarımında Modülerliktr_TR
dc.title.alternativeModular Design Concept And Modularity In The Design Of Exhibition Standsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Ürünleri Tasarımıtr_TR
dc.contributor.departmentDesign of Industrial Productsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.