Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9058
Title: Gemi Adamlarının İşe Alımı, Eğitimi Ve Performans Değerlendirmelerinin .net Teknolojisi İle Geliştirilmesi
Other Titles: Development Of Application With .net Technology For Ship Crew Recruitment, Training And Performance Assessment
Authors: Arslan, Özcan
Bilici, Ahmet
439523
Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği
Maritime Transportation and Mangement Engineering
Keywords: İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
Gemi adamı performans değerlendirmesi
.Net teknolojisi
Human Resource Information System
Crew performance evaluation
.Net technology
Issue Date: 6-Aug-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Türkiye’de ve dünyada kalifiye gemi adamı bulma sıkıntısı gemi işletmeciliğinde en önemli sorunlardan biridir ve insan kaynağı sınırsız değildir. STCW (Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkındaki Düzenlemeler), TMSA (Tanker İşletmeciliğinde İç Değerlendirme Programı) ve SIRE (Gemi Denetim Raporlama Programı) başta olmak üzere denizcilik sektörüne yönelik personel ile ilgili kural ve düzenlemelere göre, gemi adamlarının gemideki performansları uygun şekilde değerlendirilmeli, yapılan değerlendirme neticesinde uygun eğitimler verilmelidir. Gemilerin emniyetli olarak yüksek performansta çalışabilmeleri için, gemi adamlarının performanslarının iyi ölçülmesi; yapılan değerlendirmeye göre personele ilave eğitimler verilmesi; bir üst göreve atanma veya görevden alınma gibi ödül/ceza sisteminin uygulanması gerekir. Bu çalışma ile gemilerde görev yapacak personel için işe alım kriterlerinin belirlenmesi ve işe alımda uluslararası standartlar ile Türkiyedeki gemi işletmeciliği yapan şirketlerle yapılacak görüşmelerle yeni standartların belirlenmesi ve işe alım değerlendirmesinin yapılarak personelin görevlendirilmesi için gerekli eğitimlerin nasıl ve ne şekilde verileceğinin tespit edilmesi, personelin performans değerlendirmelerinin bağlı olacağı kriterlerin belirlenmesi çalışmaları tamamlanarak daha sonrasında bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan çalışmanın bir iş akışının geliştirilmesi ve sonuçların test edilerek yayınlanmasını kapsamaktadır. Sonuç olarak geliştirilecek yöntemlerin kullanılarak gemi adamlarının performans ölçümlerinin düzgünleştirilmesi ve iş kayıplarının azaltılması veya önlenmesi, gerekli eğitimlerin doğru belirlenmesi ve takibinin yapılması, personelden kaynaklı uygunsuzlukların azaltılması ile denizcilik sektörümüzün toplam kalitesine fayda sağlanması amaçlanmaktadır. Birçok sektörde olduğu gibi, denizcilik sektöründe de teknolojinin her geçen gün yükselmesi ve denizcilik sektöründe yeni uygulamaların yürürlüğe girmesi, denetimler, gemilerde çalışacak yüksek nitelikli ve pahalı bir iş gücü ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Tez çalışmasının ilk bölümünde genel insan kaynakları fonksiyonları tanıtılmıştır, personel seçiminin önemi, insan kaynağı seçim sürecini etkileyen faktörler, seçim kriterlerinin saptanması, seçim süreci aşamalarına ilişkin bilgiler verilmiştir. Daha sonrasında denizcilik işletmeleri, gemi adamı yeterlilik belgeleri ve bunlara bağlı olarak denizcilik sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası düzenlemeler ikinci bölümde verilmiştir. Üçüncü bölümde insan kaynakları fonksiyonlarına bağlı olarak sektöre uygun bir personel yönetim uygulması veritabanı ve iş akışları belirtilmiştir. Denizcilik işletmelerinin personel yönetimi, politikaları ve seçim ölçütleri ile ilgili çalışmaları ek de verilmiştir.
Qualified manpower shortage is one of most important issues in Turkey and World and man power is unlimited. According to regulations and laws for ship crew especially STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), TMSA (Tanker Management Self-Assessment) and SIRE (Ship Inspection Report); crew performance shall evaluate properly on-board, appropriate training should be given according to evaluation and a reward/penalty system must apply for assigning to a higher position or dismissal. In this study, determination of criteria for crew recruitment for ships, identifying new standards according to interview with Turkey based ship management companies’ respect to international standards and regulations identify necessary training for personnel employment and recruitment evaluation, define performance criteria for crew studied, The study also cover, an application work flow design with information technology tools, testing process and publishing results. As a result, with correction of seafarer performance measurement and decrease work casualties or prevent determination of proper trainings and tracking, reducing deficiencies related to crew will serve to total quality benefit of maritime industry. Technology change every day in maritime sector as in many sectors, new regulations entering into force and inspections will reveal high skill, expensive labour. In the first chapter of this study, general concepts of the human resource management were given. Next part, Importance of employment, factors that affect selection criteria, steps of employment process, determining selection criteria and selection process information given. In the following part, crew selection criteria, international and national regulations regarding seafarers were investigated. In the third part, applicable work and database flow which is suitable for maritime industry related to human resource management functions were stated. Ship owner companies’ human resource management policies and their criteria given as appendix.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/9058
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12928.pdf762.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.