Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8852
Title: Adana-ceyhan Depremine Maruz Kalan Orta Hasarlı Binaların Güçlendirilmesine Yönlelik Performans Değerlendirilmesi
Other Titles: Performance Evaluation Of Medium-damaged Buildings In Adana-ceyhan Earthquake For Retrofitting
Authors: Boduroğlu, Hasan
Müderrisoğlu, Ziya
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: performans değerlendirilmesi
doğrusal olmayan analiz yöntemleri
zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi
performance evaluation
non-linear analysing methods
non-linear time history analysis
Issue Date: 1-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Oldukça aktif bir deprem kuşağı içinde yer alan ülkemizde 27.06.1998 tarihinde meydana gelen Adana-Ceyhan depremi sonrasında orta hasar durumunda olan çok sayıda bina için güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı ise; güçlendirilmiş iki adet orta hasarlı binanın, güçlendirme öncesindeki mevcut performans durumlarının doğrusal elastik olmayan yöntemler ile belirlenmesidir. Çalışma sırasında, her iki bina için yapılan kontrollerde, mevcut binalarda kolonların yerleşim düzeni veya bina geometrisi nedeniyle burulma düzensizliğinin ortaya çıktığı görülmüştür. Bu nedenle burulma etkisini de analizlere yansıtabilmek için zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz hesap yöntemi olarak seçilmiştir. Performans değerlendirilmesi yapılmış olan binalara ait yükler ve donatı detayları, analizlerin gerçeğe en yakın olabilmesi nedeniyle mevcut bina projelerinden alınmış ve performans değerlendirilmesi SAP2000 v.11.0.0 analiz programı ile yapılmıştır. Analiz aşamasında ise gerçek deprem ivme kayıtlarına ek olarak uygulanan zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz hesap yönteminde kullanılacak olan deprem ivmeleri Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 de belirtilen koşullara uygun olarak OASYS SIGRAPH programı ile üretilmiş ve SAP2000 programına 3 adet deprem verisi tanımlanmıştır. Sonuç bölümünde ise her iki bina için uygulanan deprem verileri altında oluşan kesit hasar bölgeleri tanımlanmış; binalara ait performans seviyeleri ise elde edilen sonuçların en olumsuzları kullanılmak suretiyle belirlenmiştir. Ayrıca gerçek deprem ivme kayıtları ile benzeştirilmiş ivme kayıtlarının uygulandığı analiz sonuçları da karşılaştırılmıştır.
After Adana-Ceyhan 27.06.1998 earthquake occured in our country that has a very active earthquake zone, retrofitting studies is done for many medium damaged buildings. The aim of this study is the evaluation of performance of two retrofitted medium damaged buildings before retrofitting by nonlinear analysis. During this study, it has been proved that the buildings have torsional irregularity caused by the location of columns or geometry of building. As a result of this, the method of time domain nonlinear analysis is used to regard the effects of torsional irregularity. Loadings and the details of reinforcement are determined from the original projects to get the exact results and SAP2000 v.11.0.0 analysis programme is used to evaluate the performance of buildings. In analysis part, 3 earthquake datas are defined to SAP2000 analysis programme that formed in OASYS SIGRAPH programme in accord to DBYBHY-2007 which are used in time domain nonlinear analysis. In final step, the section damagede regions are defined occured under earthquakes for two buildings and the performances evaluated using the negative of the results. Addition to these, results for the analysis of original and derived acceleration datas are compared.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8852
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9580.pdf2.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.