Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/884
Title: Tasarım Yeniliği İçin Kullanıcı Merkezli Yeni Yöntemler: Yeni Ortaya Çıkan Yöntemlerin Yenilikçi Ürün Tasarımı Ve Geliştirmedeki Rolü Üzerine Bir Çalışma
Other Titles: New User-centered Methods For Design Innovation: A Study On The Role Of Emerging Methods In Innovative Product Design And Development
Authors: Er, Alpay
Mutlu, Bilge Dinçer
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Tasarım
Ürün Tasarımı
Yenilik
Tasarım Yeniliği
Kullanıcı Araştırması
Kullanıcı-Merkezli Tasarım
Katılımcı Tasarım
Design
Product Design
Innovation
Design Innovation
Design Methods
User Research
User-Centered Design
Participatory Design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tasarım yeniliği, tasarım pratiğine ve yenilik sürecine yeni fırsatlar sunan yeni bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Tasarım yeniliği terimi, tasarım ve yenilik literatürlerine ait akademik ve günlük terminolojilerde sıklıkla kullanılmasına rağmen, bu terminolojilerde genel kabul gören bir tanıma sahip değildir. Bu kavram ayrıca bir süreci tanımlamakta ve bu süreç belli kaynaklar ve yöntemler kullanmaktadır. Bu çalışmada, tasarım yeniliği kavramının tanımı ve kullandığı kaynak ve yöntemler incelenmektedir. İlk önce, yenilik ve tasarım kavramları üzerine kavramsal bir altyapı oluşturulmuştur. Ardından, tasarım yeniliği terimi derinlemesine incelenmiş ve bu kavrama ait genel bir tanım sunulmuştır. Genel yenilik sürecinin kaynakları ve tasarım yöntemleri incelenmiş ve tasarım yeniliği için yeni ortaya çıkan kullanıcı merkezli yöntemler araştırılmıştır. Son olarak, araştırma hedefleri, endüstri lideri bir Türk firması örnek çalışma olarak ele alınarak, gerçek hayat koşullarında araştırılmıştır.
Design innovation emerges as a new paradigm promising new challenges to both the practice of design and the innovative activity. Although the term, design innovation is widely used in the academic and daily terminology of design and innovation literatures, they do not comprise a generally agreed definition of the concept. This concept also comprises a process, which employs certain methods and sources to persist. In this study, the definition, sources, and methods of the design innovation activity are studied. Initially, a conceptual background on innovation and design is built. Afterward, the design innovation term is comprehensively studied and a general definition of the concept is introduced. The sources of the general innovative activity and design methods are reviewed and newly emerging user-centered methods for design innovation are explored. Eventually, the research concerns are investigated in their real-life contexts with a case study of an industry leader Turkish company.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/884
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1577.pdf2.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.