Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8824
Title: Yüzeysel Ve Gömülü Temellerde Koni Modelleriyle Zemin Yapı Etkileşimi
Other Titles: Soil Structure Interaction Analysis For Surface And Embedded Foundations Using Cone Models
Authors: Boduroğlu, Hasan
Mete, Dinçer
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: Zemin yapı etkileşimi
efektif temel girdi hareketi
gömülü temel
Soil structure interaction
effective foundation input motion
embedded foundation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yüzeysel temellerin dinamik analizleri zeminin kesik koni modeliyle idealleştirilmesiye yapılabilir. Bu çalışmada, koni modelleri sadece yüzeysel temellerde değil gömülü temeller içinde incelenmiştir. Koni modeliyle temel yay ve sönüm fonksiyonları hesaplanmış ve bunların kesin sonuçlarla karşılaştırmalarının yapıldığı referanslara yer verilmiştir. Koni modellerinin hassasiyetinin yeterli olduğu görülmüştür. Yüzeysel temeller için Duhamel integral metodu yerine rekürans bağıntılarının kullanımı açıklanmış ve bununla ilgili örnek çözüm yapılmıştır. Çift koni yöntemiyle efektif temel hareketi hesabı gösterilmiş, bu hesaplamada Green fonksiyonları ve geleneksel matris metotlarından faydalanılmıştır. Gömülü temellerin taban seviyesinde hesaplanan direnç ve efektif temel girdi hareketlerinin, temel üst seviyesine taşınması yöntemi örnekle açıklanmıştır. Örnekler değişen temel gömülme oranlarına göre genişletilmiştir.
The dynamic analysis of surface foundations can be processed accurately by idealizing the soil as a truncated cone. In this study, cone models are not only introduced for surface foundations but is also extended to represent embedded foundations. Impedance functions for foundations are evaluated and comparison of those quantities with rigorous results shown in other studies are compared. The accuracy of cone models are discovered to be satisfactory. For surface foundations recursive evaluation methods of convolutions are explained with an example. A stack of disk pairs and double cone models are used in evaluating the effective foundation input motions of embedded foundations. Green functions and general matrix methods are performed for the evaluations. Impedances and foundation input motions at the bottom of an embedded foundation is transformed to the corresponding values at the top of the foundation. Examples are extended for various embedment ratios.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/8824
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2554.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.