Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8784
Title: Düşeyde Düzensiz Yapıların Performans Yaklaşımıyla İncelenmesi
Other Titles: Study Of Performance Based Design On Vertically Irregular Buildings
Authors: Güler, Kadir
Kartal, İsmail Önder
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: düzensiz yapı
pushover analiz
deprem
performans
SAP 2000
irregular structure
pushover analysis
earthquake
performance
SAP 2000
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Düşeyde düzensiz mevcut binaların deprem güvenliklerinin belirlenmesi, bu tez çalışmasına konu olmuştur. İnceleme konusu olan düzensiz yapı performansa dayalı tasarım yaklaşımı ile ele alınmıştır. Hesaplamalarda elastik ötesi analiz yapma olanağı sağladığı için, statik itme analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin esasları, tez kapsamında özetlenmiştir. Ayrıca performansa dayalı tasarım yaklaşımı hakkında da bilgiler kısaca anlatılmıştır. İnceleme konusu olan mevcut bina ile ilgili hesaplamalarda, statik itme analiz yöntemini kullanmaya uygun olan SAP2000 analiz programı kullanılmıştır. Programda yöntemin nasıl uygulanacağı tez kapsamında anlatılmış, dikkat edilmesi gerekli noktalar vurgulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen veriler grafik ve tablolar olarak belirtilmiştir. Yapılan analiz sonucu mevcut binanın olası bir deprem sırasında davranışının nasıl olacağı araştırılmış ve deprem güvenliği belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, bina için bir performans seviyesi araştırılmıştır.
In this study, determining the earthquake resistance of vertically irregular buildings are investigated. Performance based design aproach was used to investigate this vertically irregular buildings. Pushover analysis method was used in calculations. This methods permits to observe the over elastic behaviors. Principles of this method were summarized in this study. Also the principles of the performance based design aproach were summarized. SAP2000 analysis program was used to apply the pushover method on the vertically irregular building. Practice steps of this program were explain in this study. Considerable points in this method were emphasized. Results of the analysis were determined on the diagrams and the tables. Results of this study, behavior of a vertically irregular building, during an erthquake was determinated. And a performance level was found for this vertically irregular structure.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/8784
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3572.pdf4.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.