Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8740
Title: Burulma Düzensziliği Bulunan Çok Katlı Yapıların Deprem Yönetmeliği Açısından İrdelenmesi
Other Titles: Examining Torsional Irregularity Of Multi-story Structures According To The Code
Authors: Orakdöğen, Engin
Özşentürk, Özgü
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: Çok katlı yapı
Burulma Düzensizliği
Deprem Yönetmeliğİ
Burulma kütlesiz
Burulma kütleli
Multi-storey RC building
Torsional Irregularity
Turkısh seismic code
With torsional mass
Without torsional mass
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, burulma düzensizliğine sahip süneklik düzeyi karma olan çok katlı perdeli çerçeve türü yapıların eşdeğer deprem yükü ve mod birleştirme yöntemlerine göre analizi yapılmıştır.Bu analizler sonucunda bulunan iç kuvvetler karşılaştırılarak elde edilen sonuçlar deprem yönetmeliğine göre irdelenmiştir.Tüm örnekler öncelikle eşdeğer deprem yükü yöntemine göre hesaplanmış ve hesaba esas alınacak taşıyıcı sistem davranış katsayısı belirlenmiştir.Daha sonra burulma düzensizliği ile ilgili yönetmelik koşulları altında burulma düzensizliği katsayıları elde edilmiş ve ek dış merkezlikler bu katsayı ile çarpılarak büyütülmüştür.Arttırılmış ek dış merkezliklere göre burulma kütlesiz, burulma kütleli ve kütlelerin kolon başlarında toplandığı durum için yapılan analiz sonucunda bulunan iç kuvvetlerdeki değişim incelenmiştir.Bu sonuçlar karşılaştırıldığında, yönetmelikte öngörülen eşdeğer deprem yükü yöntemi ve burulma kütlesiz dinamik analize göre diğer analiz yöntemlerinde bulunan iç kuvvetlerin daha elverişsiz olduğu görülmüştür.Bunun nedeni, eşdeğer deprem yükü yönteminde ve burulma kütlesiz dinamik analizde, burulma modunun katkısının hesaba dahil edilmemesidir.
In this study, the multi-story structures which has torsional irregularity are analyzed by equivalent seismic load and mode-superposition methods. These structures are in wall-frame type and they also has mixed ductility level. After the analysis, the end forces are compared and the results are examined by relying on the earthquake code. Firstly, all structures are calculated by equivalent seismic load method and system behaviour coefficients are defined. Then torsional irregularity coefficients are also defined due to the torsional irregularity rules of earthquake code. These supplement outer centre values are multiplied by these coefficients. By using these increased values, dynamic analysis of without torsional mass, including torsional mass and masses assembled at the top of columns positions are done. Changing of interior forces are examined. After comparing these results, interior forces of including torsional mass and masses assembled at the top of columns positions are more unsufficient than equivalent seismic load method and dynamic analysis of without torsional mass position. Neglecting the effect of torsional mode in dynamic analysing of without torsional mass position and equivalent seismic load method is the reason of this.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/8740
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2889.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.