Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8695
Title: Türkiye Elektrik Sektöründe Co2 Emisyonu Azaltma Potansiyeli Üzerine Senaryo Analizleri
Other Titles: The Scenario Analysis On Co2 Emission Mitigation Potential In Turkish Electricity Sector
Authors: Görgün, Erdem
Özer, Betül
430927
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Keywords: Türkiye Elektrik sektörü
CO2 Emisyonu
azaltma potansiyeli
Turkish electricity sector
CO2 emission
mitigation potential
Issue Date: 4-Jun-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: 2009 yılında Kyoto Protokolüne (KP) taraf olan Türkiye için CO2 emisyonlarını azaltmak için stratejilerin geliştirilmesi son derece önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada, LEAP (Long Range Energy Alternative Planning system) Modeli kullanılarak Türkiye elektrik sektöründe CO2 emisyonu azaltma potansiyeli maliyetleri ile birlikte ortaya konulmuştur. Türkiye için 2030 yılına kadar yıllık elektrik talep tahmini sektörel olarak hesaplanmıştır. Linyit ve taş kömürü için santral spesifik yakıt özelliklerine ve oksidasyon oranına göre, ithal kömür için yakılan kömürün karbon içeriğine ve IPCC oksidasyon oranına göre CO2 emisyon faktörü hesaplanmıştır. Doğal gaz, fuel oil, motorin ve nafta için IPCC emisyon faktörleri kullanılmıştır. Referans Senaryo ile birlikte Azaltım ve Mevcut Politika Senaryoları oluşturulmuştur. Çalışma dönemi olan 2006-2030 için Referans Senaryoya göre alternatif senaryolardan Azaltım Senaryosunda %17,5 azaltım oranı ile toplam 903 milyon ton, MP Senaryosunda %29,3 azaltım oranı ile toplam 1.512 milyon ton CO2 azaltımı gerçekleşmiştir. CO2 emisyonu azaltma maliyeti ise Azaltım Senaryosunda yaklaşık 17 $/ton, MP Senaryosunda yaklaşık 40 $/ton olarak hesaplanmıştır. 2006 baz yılında CO2 emisyon yoğunluğu 488 kg CO2/MWh iken 2030 yılında Azaltım Senaryosunda % 18,4 azalma ile 398 kg CO2/MWh ve yaklaşık %34 azalma ile MP Senaryosunda 323 kg CO2/MWh hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar KP açısından 2012 sonrası dönemde Türkiye’nin alacağı konuma bağlı olarak oluşturulacak politikalara ışık tutması bakımından önemlidir.
Developing strategies for mitigating of the CO2 emissions gained great importance in 2009 when Turkey ratified Kyoto Protocol (KP). In this study CO2 emission mitigation potential with its costs in Turkish electricity sector is presented by using LEAP (Long Range Energy Alternative Planning system) Model. Sectoral base annual electricity demand prediction was calculated for Turkey till 2030. CO2 emission factors were calculated for lignite and hard coal, by using plant specific fuel characteristics and oxidation ratio, for import coal, by using carbon content of the burned coal with IPCC oxidation ratio. For natural gas, fuel oil, diesel and naphtha IPCC emission factors were used for CO2 emission calculation. Mitigation and Current Policy (CP) Scenarios were built with Reference Scenario. 2006-2030 as the Time horizon of the study, with regard to Reference Scenario, in the Mitigation Scenario of alternative scenarios, totally 903 million tons of CO2 mitigation with 17.5% mitigation rate; in CP Scenario, totally 1,512 million tons of CO2 mitigation with 29.3% mitigation rate was achieved. The costs of the CO2 emissions mitigation for Mitigation and CP Scenarios were calculated as 17 $/tons and 40 $/tons, respectively. In the base year 2006, CO2 emission intensity were calculated as 488 kg CO2/MWh while 398 kg CO2/MWh in Mitigation Scenario and 323 kg CO2/MWh in CP Scenario in year 2030 with 18.4% and 34% mitigation ratios respectively. The results obtained from this study is important in terms of KP, because it is thought to shed light on the policies that will be developed in accordance with Turkey’s position after 2012.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/8695
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12532.pdf4.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.