Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8594
Title: Alçı Bağlayıcılı Hazır Sıvayla Toprak Karışımının Hasarlı Kerpiç Yapılarda Onarım Harcı Olarak Kullanılabilmesi İçin Deneysel Araştırma
Other Titles: An Experimental Mortar Research By Mixing Gypsum Based Material With Soil In Order To Repair Damaged Adobe Structures
Authors: Işık, Bilge
Almaç, Umut
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Kerpiç Yapılar
Dış Yüzey Hasarları
Onarım Harcı
Adobe Structures
Exterior Surface Damages
Mortar for Repair
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, alçı bağlayıcılı hazır sıvayla toprak karışımının hasarlı kerpiç yapılarda onarım harcı olarak kullanılabilmesi incelenmiştir. Çalışma, altı ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, kerpiç yapı duvar dış yüzeylerinde kullanılabilecek onarım harcı araştırmasının amacı, kapsamı ve yöntemi anlatılmaktadır. İkinci bölümde, ülkemizde varolan kerpiç yapı mimari kültürü ve varlıkları, yapı malzemesi olarak kerpiçin özellikleri ve bu malzemenin yapılarda görülen kullanış biçimleri, kerpiç yapılar konu başlığı altında incelenmiştir. Üçüncü bölümde, kerpiç yapı dış kabuklarında meydana gelen hasarların nedenleri, bu hasarların oluşma biçimleri ve mekanizmaları, yapıyı oluşan bu hasarlardan koruma amacıyla yapılabilecek çalışmalar ve aşınmadan dolayı oluşan hasarlar için kullanılabilecek onarım şekilleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde, kerpiç yapı dış kabuğunda kullanılmak üzere toprak ve alçı bazlı malzemelerden oluşan bir onarım harcı araştırması yapılmıştır. Bu amaçla, harcı oluşturan ham malzemelerin, bu malzemelerin farklı oranlarda karıştırılmasıyla oluşturulan taze harçların ve bunların kalıplanıp kurutulmasıyla elde edilen prizma numunelerin mekanik ve fiziksel özellikleri laboratuar ortamında incelenmiştir. Sonuç kısmında ise onarım harcında kullanılacak en uygun karışım oranı tespit edilmiştir.Beşinci bölümde, önerilen karışım oranına sahip harcın, İ.T.Ü. Maslak Kampüsü’ nde bulunan alçı katkılı kerpiç yapının dış kabuğunda meydana gelen aşınma hasarlarının onarımı için yerinde uygulanması yapılmıştır.Son bölümde, araştırma ve uygulama aşamalarındaki sonuçlar derlenmiş ve öneriler açıklanmıştır.
In this study, an experimental mortar research by mixing gypsum based material with soil in order to use this mortar on a dameged adobe building exterior surface to repair. This study is based on six main parts. The aim, scope and method of the study is mentioned in the first section. In the second section, adobe architecture, the properties of adobe as a construction material and the types of adobe construction techniques has mentioned under the title of adobe structures. The third section is mainly based on, the reasons and the outcomes of damages, the protection tips and repairs in adobe building exterior wall surfaces. In the laboratory, experimental mortar research has made by mixing gypsum based ready plaster with soil in order to repair damaged adobe building exterior walls. The raw materials than fresh mortars that are composed of different ratios of raw materials and finally prismatic samples, which are the products of moulded fresh mortars, are examined in terms of mechanical and physical properties. In the conclusion of fourth section, the adequate mix ratio of the mortar is determined in order to use in the field. In the fifth section, the mortar which has the mix ratio, suggested in the previous section, is applied in order to repair erosion damages of gypsum stabilized adobe building in the Campus of İ.T.Ü. in Maslak. In the last section, conclusions and suggestions are gathered. The mortar, which is carried out, is determined adequate for the repairs of adobe building walls.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/8594
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1420.pdf5.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.