Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8569
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErdem, Arzutr_TR
dc.contributor.authorAltan, Ali Ulvitr_TR
dc.date2002tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-18T17:37:32Z-
dc.date.available2015-08-18T17:37:32Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8569-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, mimarlıkta görsel veritabanlarının kullanımı ele alınmış ve görsel mimari bilginin, sistematikleştirilmesi ve temsiliyle bağıntılı olarak, tasarımcıya, tasarım süreci boyunca veri sağlamak maksadıyla bir görsel veritabanı uygulaması hazırlanmıştır. Fonksiyonel ve fiziksel sınırlarıyla incelenmiş görsel mimari verilerden, tasarımcının, en yüksek faydayı sağlayabilmesi amacıyla, görsel bir veritabanı uygulamasının nasıl oluşturulabileceği ve bu uygulamanın hangi araçları içermesi gerektiği incelenmektedir. Fiziki ilişkiler göz önüne alınarak, farklı yerleşimdeki yapılar ele alınmıştır. Bu yapıların ayrı ayrı incelenmesiyle ve veritabanı uygulamasına aktarılmasıyla yapıların mimari görsel bilgileri elektronik ortamda temsil edilmiştir. Giriş bölümünde, çalışmanın amaçları, içeriği, yöntemi ve kapsamı belirlenmektedir. İkinci bölümde mimarlıkta veri tabanlarının yeri tanıtılmakta ve veri tabanlarının yapısal özellikleri incelenmektedir. Bu bağlamda tasarımcının görsel referanslara duyduğu ihtiyaç ve görsel veritabanlarının bu ihtiyacı gidermek üzere mimarlık alanındaki kullanımları tanıtılmaktadır. Bu bölümde ayrıca görsel mimari bilginin tasarıma girdi oluşturabilmesi maksadıyla nasıl sınıflandırılabileceği tartışılmış ve bu alanda yapılan çalışmalar tanıtılmıştır. Mimari bilginin temsili, analizi, kurgulanması ve sunumuna yönelik çalışmalar tartışılmıştır. Bunu takiben bilginin tasarımcıya bilgisayar yoluyla sunulabilmesi için oluşturulan grafik bilgi arayüzleri tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde, “Boğaziçi Yalıları” modeli tanıtılmaktadır. Modelin kuramsal çerçevesi belirlenmekte, sistematik kurgunun karşılık geldiği arayüzün girdi, algoritma ve çıktı özelliklerinin yapısal nitelikleri tartışılıp sunulmaktadır. Daha sonra önerilen model değerlendirilmekte ve beşinci bölümde, sonuçlar tartışılmakta ve geleceğe yönelik öneriler yapılmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, a visual database model has been presented. The model; under the considerations of systematic and representational needs of visual information in any design; is proposed to give the designer relevant visual references and visual information. Using the visual architectural images that are analyzed with respect to their functional and physical limits, the questions; how should the database be structured in order to achieve the most efficient and information giving interface, and which tools should this interface involve to assist the designer, is discussed. Considering the adopted physical relations, buildings with different landscape relations, are transferred to the database with its special visual information under the predefined systematic order. The function of databases in architecture is defined and some general information regarding the structure of databases are discussed. Ways of assisting design with systematically structured visual architectural information has been discussed by comparing present works in this field. Afterwards the use of databases in assisting architectural design problems is discussed. The solutions proposed to represent the visual architectural information in electronic media , and ways to analyze, structure or represent this information is widely discussed. Following this introduction, graphical knowledge interfaces that assist the designer with the mentioned tools are explained through examples. “Historical Residential Boğaziçi Buildings” model is defined afterwards. The models conceptual limits are discussed with respect to the model’s structural; input, algorithmic and output properties. Afterwards the model is evaluated and database program is introduced.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectgörsel veritabanlarıtr_TR
dc.subjectgrafik bilgi arayüzleritr_TR
dc.subjecttemsiltr_TR
dc.subjectBoğaziçi.tr_TR
dc.subjectvisual databasesen_US
dc.subjectgraphical knowledge interfacesen_US
dc.subjectrepresentationen_US
dc.subjectBoğaziçi.en_US
dc.titleGörsel Bir Veritabanı Uygulaması: Boğaziçi Yalılarıtr_TR
dc.title.alternativeA Visual Database Application: Boğaziçi Buildingsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Ortamında Mimari Tasarımtr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Design Computingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1738.pdf7.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.