Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8569
Title: Görsel Bir Veritabanı Uygulaması: Boğaziçi Yalıları
Other Titles: A Visual Database Application: Boğaziçi Buildings
Authors: Erdem, Arzu
Altan, Ali Ulvi
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: görsel veritabanları
grafik bilgi arayüzleri
temsil
Boğaziçi.
visual databases
graphical knowledge interfaces
representation
Boğaziçi.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, mimarlıkta görsel veritabanlarının kullanımı ele alınmış ve görsel mimari bilginin, sistematikleştirilmesi ve temsiliyle bağıntılı olarak, tasarımcıya, tasarım süreci boyunca veri sağlamak maksadıyla bir görsel veritabanı uygulaması hazırlanmıştır. Fonksiyonel ve fiziksel sınırlarıyla incelenmiş görsel mimari verilerden, tasarımcının, en yüksek faydayı sağlayabilmesi amacıyla, görsel bir veritabanı uygulamasının nasıl oluşturulabileceği ve bu uygulamanın hangi araçları içermesi gerektiği incelenmektedir. Fiziki ilişkiler göz önüne alınarak, farklı yerleşimdeki yapılar ele alınmıştır. Bu yapıların ayrı ayrı incelenmesiyle ve veritabanı uygulamasına aktarılmasıyla yapıların mimari görsel bilgileri elektronik ortamda temsil edilmiştir. Giriş bölümünde, çalışmanın amaçları, içeriği, yöntemi ve kapsamı belirlenmektedir. İkinci bölümde mimarlıkta veri tabanlarının yeri tanıtılmakta ve veri tabanlarının yapısal özellikleri incelenmektedir. Bu bağlamda tasarımcının görsel referanslara duyduğu ihtiyaç ve görsel veritabanlarının bu ihtiyacı gidermek üzere mimarlık alanındaki kullanımları tanıtılmaktadır. Bu bölümde ayrıca görsel mimari bilginin tasarıma girdi oluşturabilmesi maksadıyla nasıl sınıflandırılabileceği tartışılmış ve bu alanda yapılan çalışmalar tanıtılmıştır. Mimari bilginin temsili, analizi, kurgulanması ve sunumuna yönelik çalışmalar tartışılmıştır. Bunu takiben bilginin tasarımcıya bilgisayar yoluyla sunulabilmesi için oluşturulan grafik bilgi arayüzleri tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde, “Boğaziçi Yalıları” modeli tanıtılmaktadır. Modelin kuramsal çerçevesi belirlenmekte, sistematik kurgunun karşılık geldiği arayüzün girdi, algoritma ve çıktı özelliklerinin yapısal nitelikleri tartışılıp sunulmaktadır. Daha sonra önerilen model değerlendirilmekte ve beşinci bölümde, sonuçlar tartışılmakta ve geleceğe yönelik öneriler yapılmaktadır.
In this study, a visual database model has been presented. The model; under the considerations of systematic and representational needs of visual information in any design; is proposed to give the designer relevant visual references and visual information. Using the visual architectural images that are analyzed with respect to their functional and physical limits, the questions; how should the database be structured in order to achieve the most efficient and information giving interface, and which tools should this interface involve to assist the designer, is discussed. Considering the adopted physical relations, buildings with different landscape relations, are transferred to the database with its special visual information under the predefined systematic order. The function of databases in architecture is defined and some general information regarding the structure of databases are discussed. Ways of assisting design with systematically structured visual architectural information has been discussed by comparing present works in this field. Afterwards the use of databases in assisting architectural design problems is discussed. The solutions proposed to represent the visual architectural information in electronic media , and ways to analyze, structure or represent this information is widely discussed. Following this introduction, graphical knowledge interfaces that assist the designer with the mentioned tools are explained through examples. “Historical Residential Boğaziçi Buildings” model is defined afterwards. The models conceptual limits are discussed with respect to the model’s structural; input, algorithmic and output properties. Afterwards the model is evaluated and database program is introduced.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/8569
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1738.pdf7.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.