Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8567
Title: Burhaniye Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası Koruma Projesi
Other Titles: The Conservation Project Of Husnu Tolun Olive Oil Factory In Burhaniye
Authors: Mazlum, Deniz
Akın, Derya
10031227
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: mimarlık
restorasyon
tarihi koruma
endüstri mirası
üretim yapıları
zeytinyağı fabrikası
architecture
restoration
historical conservation
industrial heritage
olive oil factory
Issue Date: 26-Mar-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez kapsamında Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Yunus Mahallesi, 212 Ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı parsellerde yer alan yapılar konu alınmıştır. Çalışma kapsamında yapıların mevcut durumunun belgelenmesi, yapıların ve bulunduğu çevrenin tarihsel gelişim sürecinin araştırılması ve korunmasına yönelik müdahalelerin belirlenmesi ile yeni işlev önerilmesi hedeflenmiştir. Hüsnü Tolun Zeytinyağı Fabrikası Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki endüstrileşme sürecinin Edremit Körfezi’ndeki önemli örneklerinden biridir. Tez çalışması kapsamında yapılar grubunun bulunduğu Burhaniye kentinin tarihsel ve sosyal gelişimi incelenmiştir. Erken endüstriyel üretimin ilk örneklerinden olan buharlı makinalarla yapılan üretim şekli bu çalışma kapsamında ‘geleneksel yöntem’ olarak tanımlanmıştır. Zeytinyağı ve sabun üretimiyle ilgili araştırmalar yapılmış, geleneksel üretim süreci yapılar ile ilişkilendirilerek, yapıların mimari çözümlemesi yapılmaya çalışılmıştır. Yapılar grubunun günümüzdeki durumu fotoğraflar, rölöve çizimleri, malzeme ve hasar tespit analizleri doğrultusunda belgelenmiştir. Restitüsyon çalışması yapılırken Edremit Körfezi’ndeki benzer yapılar incelenmiş; yapıyla ilgili belgeler, yapı üzerinde tespit edilen izler ve eski fotoğraflar esas alınmıştır. Yapıların yeniden kullanımına yönelik müdahale ve koruma ilkeleri belirlenerek, sabunhane ve yağhane yapılarının birlikte korunup sürdürülebilmesi amaçlanmıştır.
In this study, Husnu Tolun Olive Oil Factory and Soapery Building located in 212 block, 6,7,8,9,10,11 parcels in Yunus Mahallesi in the district of Burhaniye in Balikesir are studied. Within this study, it is aimed to document the current conditions of the structures, to research the historical development of the structures and their location and also to determine the necessary intervention to preserve the structure. In the first section of the study, the methodology and the techniques are described whereas in the second section the geographical location, historical, economic, social and cultural developments of Burhaniye are mentioned. In the third section, the information about olive oil production in Edremit Bay and the factories producing with conventional methods are provided. In the fourth section, current condition of the structure, the constructional technique and the deteriorations on the structure are explained. In the fifth section, the comparisons between similar structures are done and the restitution decisions are explained. The decisions about re-using the structure and the applications for planned restoration are explained in the sixth section. The final section explains the general evaluation of the study.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/8567
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14436.pdf282.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.