Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8563
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKahvecioğlu, Hüseyintr_TR
dc.contributor.authorÇinçik, Benektr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned2013-04-16tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-18T17:37:29Z-
dc.date.available2015-08-18T17:37:29Z-
dc.date.issued2013-04-24tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8563-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013en_US
dc.description.abstractÇalışmanın temel amacı kentsel mekan-birey etkileşimini bütüncül (holistik) bir bakış açısıyla okumaya çalışmak ve paralel olarak yapılan deneyle bir okuma yöntemi geliştirmektir. Kentsel mekan-birey etkileşimini, kentsel mekanın bireyler üzerindeki etkisi üzerinden araştırmayı hedefleyen çalışmada, kentteki gündelik hayat bir laboratuvar olarak ele alınmıştır. Bu laboratuvarda araştırma yapmak için kullanılan temel araç; kısaca “içinde bulunulan çevreye verilen duygusal tepkiler” olarak tanımlanabilecek “affekt” kavramıdır. Bu kavram “Gündelik hayatta kent kullanıcısının maruz kaldığı, içinden geçtiği kısacası deneyimlediği kentsel peyzaj kullanıcı üzerinde nasıl bir etkide bulunur, ne gibi ruh hallerini (affektleri) tetikler, nasıl bir iz bırakır gibi sorular aracılığıyla belirlenmiştir. Kentsel mekana ve kentsel mekanı biçimlendiren etmenlerden biri olarak mimarlık pratiğine, yalnızca mimarlık disiplini içerisinden bakmak ve araştırmak yeterli değildir; zira kentsel mekan da mimarlık pratiği de ekonomi, politika, teknoloji, kültür gibi parametrelerin etkisi altında şekillenir. Metropolleri biçimlendiren, kentsel mekanın ve dolayısıyla kentsel mekan üretim pratiklerinin kimi zaman aracı, kimi zaman sahnesi olduğu bu makro ölçekli dinamikler çalışmada “üstyapı” olarak olarak tanımlanmıştır. Kentsel peyzaja benzer biçimde, kentin kullanıcısı ve biçimlendiricilerinden biri olarak bireylerin psikolojik dünyaları da dışşal makro-sosyal peyzajdaki değişimlerin etkisi altındadır. Kısacası üstyapı-mekan ve birey arasında dinamik, yoğun, karşılıklılığa dayanan bir ilişki vardır ve tüm bu bileşenler ve aralarındaki ilişkiler ağı bir bütünü oluşturur. Kentsel mekanlar, kendisini ve bireyi saran makrokozmoz ile içsel dinamiklere sahip birey arasında kimi zaman aracı, kimi zaman yönlendirici kimi zaman ise ilişkiyi engelleyici bir pozisyondadır. Çalışmada kentsel mekanın ve mimarlığın bu bağlamdaki olası pozisyonları ve nasıl bir arayüz olarak çalıştığı, üstyapı-mekan-affekt ilişkisi üzerinden kente bakarak araştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis study aims to research individual-urban space interaction through the influence of urban space on individuals. It treats daily life in the city as a laboratorial environment, and the basic tool to conduct research in this laboratory is “affect”. This concept is determined while asking questions such as “How does urban landscape that city user passes through, is exposed to, experiences; influence him/her; what kind of psychological states (affects) does it trigger?“ Urban space as well as architectural practice are shaped by parameters such as economics, politics, technology and culture; therefore it is not sufficient to examine and research urban space and architectural practice -as one of the factors that forms urban space- through the mono perspective that architectural discipline provides. Urban space and their manufacturing practices are both tools and stages for the macro scale dynamics that shape metropolises; these dynamics are defined as “superstructure” in this study. Similarly to urban landscape, individuals -as both users and elements that shape the city- and their psychologies are under the influence of changes occurring in macro-social landscape. Briefly, there is a dynamic, intense and reciprocal relationship between superstructure, space and individual; and these elements and the relationship network between them constitute a whole. Urban space can serve as a medium, a guide or even an inhibitor between the macrocosmos that surrounds the users and their innerselves. The possible positions of urban space and architecture in this context are researched via reading the city through superstructure-space-affect relationship.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKentsel Mekantr_TR
dc.subjectBireytr_TR
dc.subjectEtkileşimtr_TR
dc.subjectAffekttr_TR
dc.subjectÜstyapıtr_TR
dc.subjectUrban Spaceen_US
dc.subjectIndividualen_US
dc.subjectInteractionen_US
dc.subjectAffecten_US
dc.subjectSuperstructureen_US
dc.titleKentsel Mekan-birey Etkileşimi: Kentsel Mekana “affekt” Üzerinden Bakmaktr_TR
dc.title.alternativeUrban Space-individual Interaction: Reading Urban Space Through “affect”en_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID465449tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Ortamında Mimari Tasarımtr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Design Computingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13458.pdf7.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.