Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8562
Title: Hafif Çelik Taşıyıcılı Endüstrileşmiş Konutlarda Tasarım Verileri
Other Titles: Design Datas In Light Gauge Steel Framing Industrialized House
Authors: Şener, Hasan
Yıldırım, Semih Göksel
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Hafif
Çelik
Endüstri
Konut
Tasarım
Light
Gauge
Steel
Framing
System
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Hafif çelik taşıyıcı sistemlerin ülkemizde konut yapımında kullanılması kullanıcı, uygulayıcı ve onaylayan makamlar için yenidir. Özellikle 1999 İzmit depreminden sonra ülkemizde gündeme gelmiştir. Kullanılacak detay ve malzeme türleri, iç mekan düzenlemesi, iç ve dış biçimsel kararlar önceden saptanmıştır. Bu tezin amacı; hafif çelik taşıyıcı sistem seçiminin mimarinin ve diğer alt sistemlerin oluşumuna etkilerini araştırmak ve tasarım verilerini ortaya koymaktır. Konunun seçiminde, ülkemizdeki deprem olgusu, çeliğin yapı sektöründe geriye dönüşümlü ekonomik ve ekolojik kazançları olan bir malzeme oluşu ve taşıyıcı sistem ve mimari tasarıma ilişkin çalışmalara açık oluşu önemli etkenler olmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda saptanan verilerin ortaya konduğu bu tez, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çalışmanın amacı ile içeriği açıklanarak izlenen yöntemler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, çeliğin yapısal tanımı ve yapı endüstrisi içindeki yeri incelenmiştir. Çeliğin malzeme özelliklerine, deprem, yangın ve korozyona karşı davranışlarına ve çelik iskelet yapıların taşıyıcı sistem niteliklerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde, hafif çelik taşıyıcılı endüstrileşmiş konut tasarımı için yapım verileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda hafif çelik yapıların ahşap iskelet yapılar ile benzerliklerine değinilmiş, ince cidarlı iletken çeliğin yangın, korozyon, ses ve ısı izolasyon özellikleri incelenmiştir. Yapım verilerini ortaya koyabilmek için konut yapı sistemi bileşenleri araştırılarak, örnek analizlerine gidilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, bu bölümün sonunda taşıyıcı sistemin, mimariye ve diğer alt sistemlerin oluşumuna ilişkin veriler saptanmıştır. Dördüncü bölüm sonuç ve değerlendirmelere ayrılmıştır.
In our country, the using of light gauge steel framing in building construction is a new system for users, appliers and approval offices of government. Especially; after the earthquake in 1999 in İzmit, it has been preferred. Types of details and materials which are to be used, interior space design, desicion of the in and out forms have been selected before. The aim of this thesis is to search the effects to the selection of the light gauge steel framing to the formation of architecture and the other subsystems. In the selection of the theme, the phenomenon of the earthquake in our country, being a recycle material, having economical and ecological earnings in building process, being easily combined in structural system and architectural designs have been important factors. By the help of these purposes, this thesis brings up the data which have been ascertained, has four main chapters. In the fist chapter, the aim of study and the content have been explained and the methods being followed have been defined. In the second chapter, the introduction of buildings steel and the place of the steel in building industry have been searched. The properties of the steel material, the behaviours of the steel against to the earthquake, fire and corosion and the properties of the structural systems of the steel framed buildings have been defined. In the third chapter, the construction data have been trying to presented in the industrialised house design with light gauge steel framing. The similarity between light gauge steel farmings and timber structures and the fire, corosion, acustic and thermal insulation of has thin section conductable steel have been explained. To present the costruction data, residential construction system components have been searched and example analyses have been given. As a result, data have been ascertained with the formation of the architectural and the other subsystems of the structural system. In the forth chapter, results and evaluations have been explained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/8562
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1592.pdf17.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.